دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، بهمن 1401، صفحه 1-191 (پاییز و زمستان ) 
واکاوی و تحلیل تغییرات مشخصه‌های اجتماعی ـ اقتصادی عشایر استان خوزستان

صفحه 41-52

10.22034/jsnap.2023.378865.1039

صالح کهیانی؛ معصومه کی باندری ناشلیل؛ نبی اله یارعلی؛ عطااله ابراهیمی؛ حجت اله خدری غریب وند


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
بهار و تابستان