دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، بهمن 1401 (پاییز و زمستان ) 
واکاوی و تحلیل تغییرات مشخصه‌های اجتماعی-اقتصادی عشایر استان خوزستان طی دهه‌های 60، 70 و 80

10.22034/jsnap.2023.378865.1039

صالح کهیانی؛ معصومه کی باندری ناشلیل؛ نبی اله یارعلی؛ عطااله ابراهیمی؛ حجت اله خدری غریب وند


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
بهار و تابستان