تعیین و تبیین راهبردهای توسعه روستایی در قلمرو کوچندگان(مورد مطالعه: شهرستان خلخال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 استادگروه جغرافیا،واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی ،رشت، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

10.22034/jsnap.2023.168175

چکیده

مقدمه: در حال حاضر، روستاهای کشور ایران با توجه به ویژگی‌ها و استعدادهایشان از نارسایی‌هایی برخورداند که معلول فقدان شناسایی نقاط قوت و فرصت‌های موجود در سطح محلی می‌باشند، در این راستا، شهرستان خلخال نیز با داشتن درصد بالای روستانشینی و با توجه به پتانسیل‌های لازم را برای یک زندگی مطلوب روستایی با چالش‌های زیادی در ابعاد (اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، محیطی، کالبدی و نهادی-مدیریتی) مواجه است، که تاکنون برای آنها تدابیری اندیشیده نشده است.

هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، تعیین و تبیین راهبردهای توسعه روستایی در قلمرو کوچ‌نشینان شهرستان خلخال می‌باشد.

روش‌شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌باشد، و از لحاظ روش جز روش‌های کیفی و کمی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دو بخش است، بخش اول کلیه سکونتگاه‌های روستایی در شهرستان خلخال می باشد. با توجه به ماهیت طرح و به منظور شناخت کامل، تمام شماری صورت گرفته است. بخش دوم: افراد متخصص در گروه (اساتید دانشگاه، متخصصان در حوزه توسعه روستایی)، افراد مطلع و آگاه (اعضای شورای روستاها و دهیاران) می‌باشند، که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند تعداد 30 نفر به عنوان جامعه نمونه در این بخش تعیین شدند.

قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی این پژوهش در قلمرو کوچ‌نشینان شهرستان خلخال مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته‌ها و بحث: در مجموع 50 نقطه قوت در روستاهای خلخال شناسایی شده است.، از بین راهبردهای مطرح شده، توسعه کسب و کار‌های کوچک برای زنان روستایی با توجه به امکانات و توان روستاها بیشترین میزان اهمیت را در توسعه روستایی خلخال به خود اختصاص داده است.

نتایج: بدون عنایت کافی به بررسی عرصه‌های روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی، کالبدی و نهادی-مدیریتی، آنچه اتفاق افتد، نه به نفع مراکز روستایی و نه یاور کانون قلمرو کوچ‌نشینان خلخال خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات