دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، شهریور 1401 (بهار و تابستان ) 

مقاله مروری

تغییرات جمعیتی و تحولات معیشتی بهره‌برداران مرتعی در ایران با تاکید بر قلمرو عشایری، بازفت، استان چهارمحال و بختیاری(بخش دوم)

صفحه 1-12

حجت اله خدری غریب وند؛ پژمان طهماسبی؛ الهام قهساره اردستانی؛ حسین بدری پور؛ اسماعیل اسدی


مقاله پژوهشی

تحلیل شرایط علی ارتقاء فرهنگ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در جامعه بهره برداران کشور

صفحه 53-64

رضا خلیلی؛ فائزه تقی پور؛ مجتبی شاهنوشی فروشانی؛ محمد کوشافر


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
بهار و تابستان