تحلیل الگوی تعاملات فضایی عشایر با تأکید بر جریان سرمایه(مورد: زیست بوم طایفه بابادی ایل بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت جهاد کشاورزی-سازمان عشایرایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 معاون پژوهشی و فنآوری دانشکده علوم جغرافیا دانشگاه خوارزمی

10.22034/jsnap.2023.384621.1045

چکیده

مقدمه: در این راستا، عدم تعادل فضایی شکل داده که بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، بسترهای خلاقیت را برای برنامه‌ریزی پایداری توسعۀ و یکپارچگی زیست بوم فراهم کرده است.
هدف پژوهش: درچارچوب پارادایم شبکه‌ی با تأکید بر رویکرد اصول شبکه منطقه‌ی بدنبال تحلیل نقش و کارکردهای سامانه های ییلاقی و قشلاقی درون قلمروی زیست بوم و روابط- مناسبات و پیوندهای برون قلمروی زیست بوم با شهرها و روستاها مبنی بر نگهداشت سرمایه و انتقال اندوخته
روش شناسی تحقیق: به لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی است. شیوۀ گرد آوری داده‌ها با توجه به ماهیت پژوهش، کتابخانه‌ای . سپس از روش تحلیل شبکه فضایی(که اساس آن به روش تحلیل شبکه اجتماعی بر می‌گردد) استفاده شده است. در چار چوب این روش معیارهای اساسی تحلیل مبتنی بر شاخص‌های طبقه ‌بندی شده جریانات ذیل روابط مفهومی عناصر انطباق یافته شبکه‌ها هستند. ابزار مورد استفاده برای تحلیل نیز نرم افزار(Ucinet) است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش: سامانه‌های ییلاقی واقع در دهستان شوراب تنگزی و سامانه های قشلاقی پیرامون دهستان های(لالی،اندیکا،گتوند،شوشتر،مسجد سلیمان) به مثابه کل زیست بوم و همچنین میان بندهای (چما، خون کشته، زرده، لپد، چلو، شیمبار، منار) مد نظر قرارگرفت.
یافته ها و بحث: برای برنامه‌ریزی متمرکز و تجدید ساختار سرمایه گذاری برای دستیابی به پایداری توسعه کل زیست بوم یکپارچه، نیازمند شناخت الگوهای فضایی تعاملات ویژگی‌های روابط - مناسبات پیدا و پنهان میان درون و برون قلمروی است.
نتایج: ماهیت جریان ‌سرمایه متکی به منابع محیطی(فضای چراگاه و مرتع)، عرضه و تولیدات دامی، با نقش پذیری کانون‌های شهری لالی، زیست بوم محدوده به سه شهر اصلی در همسایگی زیست بوم است. به سامانه‌های ییلاقی زیست بوم انتقال می یابد. از اینرو، رتبۀ اول، دوم، سوم را شهرهای لالی، فارسان و شهرکرد و سامانه‌های ییلاقی گلچین، چمدر و آب بخشان رتبه‌های چهارم، پنجم و ششم را به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات