فرایند پذیرش مقالات

 فرایند پذیرش مقاله

  • تهیه مقاله بر مبنای چارچوب‌های مشخص شده در راهنمای نویسندگان
  • ارسال مقاله از طریق سامانه با ذکر کامل مشخصات، شماره تلفن‌ها و ایمیل نویسنده یا نویسندگان
  • تعیین یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول مرتبط با نشریه
  • بررسی اولیه مقاله توسط دبیر تخصصی مجله برای تعیین تکلیف پیرامون پذیرش اولیه، یا اصلاح مطابق با فرمت و در مرحله بعدی ارسال به داوری یا اعلام عدم پذیرش آن در همین مرحله و بایگانی مقاله
  • در صورت تأیید مقاله توسط مدیریت مجله؛ ارسال آن به داوران مرتبط و مورد وثوق نشریه از طریق سامانه
  • در صورت تأیید داوران و اعلام نظر آنان مبنی به ضرورت اصلاح مقاله، ارسال آن به نویسنده یا نویسندگان برای اعمال اصلاحات
  • داوری مجدد برای کنترل اصلاحات خواسته شده توسط داوران تطبیقی
  • طرح مقاله در جلسه هیأت تحریریه برای بررسی و تأیید یا رد نهایی
  • قرار گرفتن مقاله در نوبت چاپ بر اساس صلاحدید مدیریت مجله
  • چاپ مقاله پذیرش شده در فصلنامه

 

 

AWT IMAGE