اهداف و چشم انداز

زمینه های موضوعی نشریه:

  • مطالعات برنامه ریزی محیطی ـ اکولوژیک قلمرو کوچ نشینان
  • مطالعات برنامه ریزی اجتماعی ـ فرهنگی قلمرو کوچ نشینان
  • مطالعات برنامه ریزی تاریخی ـ سیاسی قلمرو کوچ نشینان
  • مطالعات برنامه ریزی اقتصادی قلمرو کوچ نشینان
  • مطالعات برنامه ریزی مدیریتی ـ نهادی قلمرو کوچ نشینان
  • مطالعات برنامه ریزی کالبدی ـ فضایی قلمرو کوچ نشینان