درباره نشریه

مجله مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در سال 1399 تأسیس شده است. 

 مشخصات مجله:

صاحب امتیاز: انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

مدیر مسئول: دکتر نصرالله مولایی هشجین

سردبیر: دکتر مسعود مهدوی

جانشین سردبیر: دکتر نصرالله مولائی هشجین

مدیر داخلی: دکتر فرهاد جوان

ترتیب انتشار: دو فصلنامه

حامی نشریه: شرکت مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا

ناشر: شرکت مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا

شاپای الکترونیکی: 0530-2821

وب سایت: http://www.jsnap.ir/

پست الکترونیک: jsnap2020@yahoo.com

 

مجله(دو فصلنامه) "مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان" دارای پروانه انتشار به شماره 92240 در تاریخ 1401/09/14 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که دارای رویکردی علمی است.