مطالعه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی آسیب پذیری جوامع روستایی با تاکید بر نقش مدیریت روستایی در قلمرو کوچندگان: دهستان شوراب شهرستان چگنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 پژوهشگر، گروه برنامه ریزی شهری، جهاد دانشگاهی استان لرستان، خرم آباد، ایران.

3 دانش آموخته دکتری آمایش محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22034/jsnap.2023.394076.1055

چکیده

مقدمه: خلاء مدیریت کارآمد و اصولی در روستاها به خصوص در دهه‌های اخیر، مشکلاتی برای روستاییان ایجاد کرده است. ساختار سنتی مدیریت در زمان‌هایی که تغییرات شدیدی رخ می‌دهد، قادر به حل و فصل مسائل جامعه مولد و تعاملی روستایی نیست. شناسایی ابعاد این آسیب­پذیری جوامع روستایی و نحوه واکنش مدیریت روستایی موضوع بررسی در تحقیق حاضر می­باشد.
هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش مدیریت روستایی در کاهش  ابعاد آسیب­پذیری زندگی روستاییان در دهستان شوراب  شهرستان چگنی انجام شده است.
روش ­شناسی تحقیق: تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر منابع اسنادی- پیمایشی تدوین شده است، جامعه آماری مورد بررسی شامل؛ 50تن از دهیاران روستاهای دهستان شوراب شهرستان چگنی می باشند. داده های گردآوی شده در قالب مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند.
قلمرو جغرافیایی پژوهش: دهستان شوراب از توابع بخش ویسیان شهرستان چگنی در استان لرستان است.
یافته­ ها و بحث: در پژوهش حاضر بر آسیب­پذیری اقتصادی به عنوان مهم­ترین  جنبه آسیب­پذیری در سکونتگاه­های روستایی تاکید شده است. از بین شاخص /گویه های تبیین کننده متغیر آسیب­پذیری روستایی گویه کاهش کیفیت زندگی و نبود اشتغال، از بین / گویه آسیب­پذیری کالبدی شاخص/گویه تلاش برای بهبود وضعیت کالبد روستا، از بین گویه آسیب پذیری اجتماعی، گویه/ توانمندسازی و ظرفیت­سازی مردم و نهادهای محلی در توسعه  روستایی و از بین /گویه آسیب­پذیری اقتصادی /گویه فراهم آوردن زمینه های اشتغال در روستاها و توسعه مشاغل حاصل از گردشگری روستایی بیشترین سهم و اثرگذاری را به خود اختصاص داده است.
نتایج: در ابعاد اجتماعی، سیاست‌های مدیریت روستایی باید بر اصلاح شرایط زندگی، بهبود سطح آگاهی و مهارت‌های روستاییان و نیز حمایت از شبکه اجتماعی روستایی تمرکز داشته باشد. در ابعاد اقتصادی، توجه به توسعه صنایع محلی و پایدار، پشتیبانی از کارآفرینی و اشتغال در مناطق روستایی و نیز توسعه اکوتوریستی‌، بخش‌هایی هستند که مدیریت روستایی می‌تواند در آن‌ها کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پورطاهری، مهدی، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا،عباسی، محسن. (1391). ارزیابی عملکرد طرح های هادی روستایی در توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای نبوت و خوران شهرستان ایوانغرب).‎ جغرافیا و پایداری محیط، 2 (4)، 25-36.
دوستی سبزی، بهزاد، سعیدی، عباس، رحمانی، بیژن. (1400). نقش عوامل درونی تأثیر گذار در آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی (1399-1375) مورد: ناحیۀ تکاب (آذربایجان غربی). جغرافیا و توسعه ناحیه ای, 19(2), 191-159. doi: 10.22067/jgrd.2021.71858.1058
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، سجاسی قیداری، حمدالله و جمشید عینالی(1386)، نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید بر نهادهای تأثیرگذار، فصلنامه روستا و توسعه، سال ۱۰ ، شماره ۲
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، بدری، سید علی ، پور طاهری، مهدی و حمدالله سجاسی (1390)؛ فرایند روش شناسی ترکیبی در برنامه ریزی راهبردی توسعه کالبدی مناطق روستایی، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره هفدهم.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان (1400) سالنامه آماری استان لرستان 1399، معانت آمار و اطلاعات.
سجاسی، حمدالله، اسفرم، یعقوب، رهبری، مهناز. (1396). تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی با رویکرد حکمروایی خوب(مطالعه موردی: دهستان بهمئی سرحدی غربی). راهبردهای توسعه روستایی, 4(3), 405-426. doi: 10.22048/rdsj.2018.70269.1616
نصیری لاکه، محمد، مولایی هشتچین، نصراله، پورمضان، عیسی (1400) نقش مدیریت روستایی در توسعه اقتصادی – اجتماعی روستاهای ناحیه مرکزی استان گیلان، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال10، شماره 1(35)، 91-110.
هومن، حیدرعلی (۱۳۸۸). مدل یابی معادله ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت. چاپ سوم.
Adger, W. N., & Vincent, K. (2005). Uncertainty in adaptive capacity. Comptes Rendus Geoscience, 337(4), 399-410.
Adger, W.N., (2006). Vulnerability. Global Environ. Change 16, 268–281. Alam, G.M., Alam, K., Mushtaq, S., Clarke, M.L., 2017. Vulnerability to climatic change in riparian char and river-bank households in Bangladesh: implication for policy, live lihoods and social development. Ecol. Indic. 72, 23–32. 
Atapattu, S., 2015. Human Rights Approaches to Climate Change: Challenges and Opportunities. Routledge, New York. 
Bank, W. (2000). World development report: Attacking poverty. Washington DC, World Bank.
Chambers R, Conway G (1992) Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century, Rep. No. 296. IDS, Brighton
Gain, A. K., Mojtahed, V., Biscaro, C., Balbi, S., & Giupponi, C. (2015). An integrated approach of flood risk assessment in the eastern part of Dhaka City. Natural Hazards, 79, 1499-1530.
Jha, S. K., Mishra, S., Sinha, B., Alatalo, J. M., & Pandey, R. (2017). Rural development program in tribal region: A protocol for adaptation and addressing climate change vulnerability. Journal of Rural studies, 51, 151-157.
Kelman, I., Gaillard, J. C., Lewis, J., & Mercer, J. (2016). Learning from the history of disaster vulnerability and resilience research and practice for climate change. Natural Hazards, 82, 129-143.
Kusenbach, M., Simms, J. L., & Tobin, G. A. (2010). Disaster vulnerability and evacuation readiness: Coastal mobile home residents in Florida. Natural Hazards, 52, 79-95.
Leary, et al., 2008. Vulnerability to climate change and extreme events. Disaster Risk Reduc. Clim. Change Adaptation Hum. Secur. Rep. 2008, 3. 
Maiti, S., Jha, S.K., Garai, S., Nag, A., Bera, A.K., Paul, V., Upadhaya, R.C., Deb, S.M., 2017. An assessment of social vulnerability to climate change among the districts of Arunachal Pradesh, India. Ecol. Indic. 77, 105–113. 
Mavhura, E. (2019). Analysing drivers of vulnerability to flooding: A systems approach. South African Geographical Journal= Suid-Afrikaanse Geografiese Tydskrif, 101(1), 72-90.
Mysiak, J., Aerts, J., & Surminski, S. Comments on the Open-ended Intergovernmental Expert Working Group Indicators and Terminology Relating to Disaster Risk Reduction.
O’Brien, K., Quinlan, T., & Ziervogel, G. (2009). Vulnerability interventions in the context of multiple stressors: lessons from the Southern Africa Vulnerability Initiative (SAVI). Environmental science & policy, 12(1), 23-32. 
Pandey, R., Jha, S.K., Alatalo, J.M., Archie, K.M., Gupta, A.K., 2017. Sustainable liveli hood framework-based indicators for assessing climate change vulnerability and adaptation for Himalayan communities. Ecol. Indic. 79, 338–346.
Pandey, R., Kala, S., Pandey, V.P., 2015. Assessing climate change vulnerability of water at household level. Mitigation Adaptation Strategies Global Change 20 (8), 1471–1485.
Rajesh, S., Jain, S., Sharma, P., Bahuguna, R., (2014). Assessment of inherent vulnerability of rural communities to environmental hazards in Kimsar region of Uttarakhand, India. Environ. Dev. 12, 16–36.
Reid, P., & Vogel, C. (2006). Living and responding to multiple stressors in South Africa—Glimpses from KwaZulu-Natal. Global environmental change, 16(2), 195-206.
Rezazadeh,A, Davali,A,(2014), Structural Equation Modeling with PLS, Edition: 1, Publisher: Jahade Daneshgahi, Tehran, Iran
Ribot, J., 2009. Vulnerability does not just fall from the sky: toward multi-scale pro-poor climate policy. In: Mearns, Robin, Norton, Andrew (Eds.), Social Dimensions of Climate Change: Equity and Vulnerability in a Warming World. The World Bank, Washington, DC.
satisfaction scales by nonlinear principal component analysis. Qual. Technol. Quant. Manage. 7 (2), 97–115
Sen, A., 1981. Ingredients of famine analysis: availability and entitlements. Q. J. Econ. 96 (3), 433–464. 
Shucksmith, M., & Brown, D. L. (Eds.). (2016). Routledge international handbook of rural studies. London: Routledge.
Tanner, T., Lewis, D., Wrathall, D., Bronen, R., Cradock-Henry, N., Huq, S., Alaniz, R., 2015. Livelihood resilience in the face of climate change. Nat. Clim. Change 5 (1), 23–26.
United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR). (2004). Terminology: basic terms of disaster risk reduction.
United Nations. 2016. Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology relating to disaster risk reduction. Geneva: United Nations.