دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-154 (پاییز و زمستان) 

مقاله مروری

تحولات مدیریت مرتع در ایران با تاکید بر قوانین و مقررات، و ممیزی مراتع در قلمرو بهره‌برداران مرتعی (بخش اول)

صفحه 63-74

حجت اله خدری غریب وند؛ پژمان طهماسبی؛ حسین بدری پور؛ علی اصغر نقی پور برج؛ عطالله ابراهیمی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
بهار و تابستان