کارکرد اخبار در ارتقای تمایل به کارآفرینی هه وارنشینان(مورد مطالعه: شهرستان سروآباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه آموزشی ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداو سیما، تهران، ایران.

2 پژوهشگر پسادکتری گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه:  کارآفرینی به عنوان یک مسئله مورد توجه رویکردها و دیدگاه های مختلف است. این مهم به عنوان ابزاری جهت نیل به رفاه و در غایت توسعه، از سرمایه گذاری و تدارک زیرساخت ها به سمت ایجاد انگیزه ( فراهم سازی شرایط روانی) کار عزیمت نموده است؛ آنچه که از آن به توانمندسازی یاد می شود. توانمندسازی دارای ابعاد و رویکردهای مختلف و یکی از آن ها توانمندسازی روانی است. آنچه در اینجا مورد اهتمام است نقش اخبار در ارتقای تمایل به کارآفرینی هه وارنشینان است.
هدف پژوهش:  هدف تحقیق حاضر تعیین کارکرد اخبار در ارتقای تمایل به کارآفرینی هه وارنشینان شهرستان سروآباد می­باشد.
روش­ شناسی تحقیق:  پژوهش کمی حاضر که به شیوه پیمایشی انجام شده، به دنبال بررسی تاثیرگذاری اخبار به مثابه ابزاری برای ارتقای تمایل به کارآفرینی است در پژوهش حاضر با رجوع به ادبیات نظری مرتبط جهت استخراج متغیرها و شاخص های تأثیرگذار و از پرسشنامه ای روا و پایا و مصاحبه به عنوان ابزار تحقیق استفاده گردید. در نهایت داده های به دست آمده از پرسشنامه با نرم افزار SPSS و آزمون های فریدمن و تی تک نمونه ای و همبستگی پیرسون تحلیل گردید.
قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی  این مطالعه هه وارنشینان روستاهای بخش هورامان تخت، شهرستان سروآباد در استان کردستان است که زندگی نیمه کوچ نشینی دارند.
یافته ­ها و بحث: یافته های پژوهش حاکی از آن است که استفاده از اخبار به عنوان جزیی از برنامه روزانه در منطقه مورد نظر در وضعیت مناسبی هست
نتایج: بر اساس نتایج آزمون پیرسون بین کارآفرینی و اخبار رابطه معنادار و همبستگی مثبت (مستقیم) وجود دارد و می توان گفت که با افزایش ساعات استفاده هه وارنشینان از اخبار، انگیزه کار در منطقه مورد نظر افزایش می یابد.
 

کلیدواژه‌هاآذری غلامرضا و هاشمی پور، سمانه السادات. (1389 ). کارکردها و کژکارکردهای اجتماعی-روانشناختی خبر در رسانه های جمعی. علوم رفتاری،دوره 2 , شماره 6, 9-20.
تاج الدین, محمدباقر & رحمتی والا, لیلی (۱۳۹۳). رسانه ملی و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار منطقه 18 تهران). مطالعات راهبردی زنان، سال هفدهم ، شماره ۶۵, 119-161.
حسینی دانا, حمیدرضا, میراسماعیلی, بی بی سادات & بلندهمت, امین (پاییز 1392). نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی. مطالعات رسانه ای، دوره 8، شماره 3 (پیاپی 22), 9-26.
رحمان شریف زاده و سید محمد علی حجتی. (1391). پارادوکس اخبار از مجهول مطلق: تحلیل مفهوم خبر. منطق پژوهی،سال سوم، شمارة اول, 77-95.
زالی, محمدرضا & ناهید , مجتبی(1393). شناسایی نقش های رسانه ملی (تلویزیون) در توسعه کارآفرینی در ایران بر مبنای روش شناسی کیو. مطالعات بین رشته ای در رسانه و فرهنگ (رسانه و فرهنگ)،دوره 4 , شماره 2, 91-122.
سام بند, میثم, فرهنگی, علی اکبر, صالحی صدقیانی, جمشید & قائدی, محمدرضا (1398). نقش تلویزیون درتوسعه توانمندسازی فردی. مطالعات میانرشتهای ارتباطات و رسانه ، دوره 2، شماره 5 - شماره پیاپی 5, 11-36.
مظفری, افسانه. (1394). نقش رسانه های جمعی در توسعه پایدار با رویکرد توانمندسازی زنان. مطالعات توسعه اجتماعی ایرن، دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 3, 123-137.
طالب نیا، پویا و همکاران.(1400).بررسی ویژگی های زندگی هه وارنشینی در منظر فرهنگی هورامان. فصلنامه منظر، 13(56 ،)صص:66-.73
AARD. (2010). Statistical and Economic Information: Report 2010. Brussels: European Commission: Agriculture and Rural Development.
Adams, R. (2003). Social Work and Empowerment (Third Ed.). Avenue: PALGRAVE MACMILLAN.
Ahmed, A., & Khalid, M. Z. (March, 2013). Representation of Women in Media and Changing Narratives of Empowerment. Human Rights International Research Journal; Volume 1 Issue 1, 112-124.
Barnes, b. (1977). Interests and the growth of knowledge. Avenue: Routledge.
Bloh, J. v., Broekel, T., Özgun, B., & Sternberg, R. (2019). New(s) data for entrepreneurship research? An innovative approach to use Big Data on media coverage. Small Business Economics, 55(3), 673-694. doi:https://doi.org/10.1007/s11187-019-00209-x
Boyd, A. (2001). Broadcast Journalism.Techniques of Radio and Television News (Fifth Ed.). Oxford: Focal Press.
Boyle, Raymond & Kelly, Lisa .W (2012). The Television Entrepreneurs: Social Change and Public Understanding of Business. Farnham: Ashgate.
Brighton, Paul & Foy, Dennis. (2007). News Values. London: SAGE Publications Ltd.
Carayannis, Elias G.; Samara, Elpida T. & Bakouros, Yannis L. (2014). Innovation, Technology, and Knowledge Management.Theory, Policy and Practice. New York: Springer.
Cho, Yoonyoung & Honorati, Maddalena. (2012). Entrepreneurship programs in developing countries: Ameta regression analysis. Labour Economics, 110–130.
Cimino, K. M. (2011). Entrepreneurship. In W. D. Folsom, & S. N. Vandyne (Eds.), Encyclopedia of American Business, Revised Edition (pp. 271-272). New York: Facts on File, Inc.
Dabson, B.(2001).Supporting Rural Entrepreneurship.In F. R.Proceedings,Federal Reserve Bank of Kansas City Proceedings,Vol. 27 (pp. 35-47). Federal Reserve Bank of Kansas City.
Dijk, T. A. (1988). News as Discourse. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Folsom, W. D. (2011). Encyclopedia of American Business, Revised Edition. New York: Facts on File, Inc.
Grégoire, Denis A.; Corbett, Andrew C. & McMullen, Jeffery S. (September 2011). The Cognitive Perspective in Entrepreneurship: An Agenda for Future Research. Management Studies, 1443-1477.
Hang, M., & Weezel, A. v. (2007). Media and Entrepreneurship: What Do We Know and Where Should We Go? Journal of Media Business Studies, 4(1), 51-70.
Harcup, Tony & O'Neill, Deirdre. (12 Dec 2010.). What Is News? Galtung and Ruge revisited. Journalism Studies, 261-280.
Hoag, Anne & Seo, Sangho. (April 2, 2005). Media Entrepreneurship: Definition, Theory and Context. The NCTA Academic Seminar, (pp. 1-15). San Francisco.
Hudson, Gary & Rowlands, Sarah. (2007). the broadcast journalism handbook. Graficus Estella, Pearson Education Limited.
Kheirabadi, Reza & Keshvardoost, Azadeh. (May 2014). REVISITING NEWS VALUES IN POST-GALTUNG ERA: A LINGUISTICS STUDY. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World (IJLLALW), Volume6 (1), 306-­‐316.
Kruse, P. (2020). Spreading entrepreneurial news—investigating media influence on social entrepreneurial antecedents. Green Finance, 2(3), 284–301.
Levie, J., Hart, M., & Karim, M. S. (2010). Impact of Media on Entrepreneurial Intentions and Actions. Global Entrepreneurship Monitor. Retrieved from https://www.gemconsortium.org/
Lord, John & Hutchison, Peggy. (Spring 1993). The Process of Empowerment: Implications for Theory and Practice. Canadian Journal of Community Mental Health, 22-5.
Lundström, Anders; Zhou, Chunyan; Friedrichs, Yvonne .Von & Sundin, Elisabeth. (2014). Social Entrepreneurship: Leveraging Economic, Political, and Cultural Dimensions. London: Springer.
McGregor, J. (2014, 12 29). Restating news values: contemporary criteria for selecting the news. Retrieved from ANZCA: http://www.anzca.net/documents/2002-conf-papers/382-restating-news-values-contemporary-criteria-for-selecting-the-news-1.html
McMullan, W. Edward & Kenworthy, Thomas P (2014). Creativity and Entrepreneurial Performance.A General Scientifi c Theory (Vol. XIV). London: Springer.
Menon, S. T. (1999). Psychological empowerment: definition, measurement, and validation. Canadian Journal of Behavioural Science, 161-164.
Moroz, P. W., & Hindle, K. (2011).Entrepreneurship as a Process: Toward Harmonizing Multiple Perspectives. Entrepreneurship Theory and Practice, Volume 36, Issue 4, 781–818.
Neelamegam, J. (2013). Empowerment of rural women through media literacy education. Jan-feb, Vol. – I, Issue-IV, 754-757.
Nicolopoulou, K. (2014).Social Entrepreneurship between Cross-Currents: Toward a Framework for Theoretical Restructuring of the Field. Small Business Management, 678–702.
Nossek, H. (2008). News. In W. Donsbach, The international encyclopedia of communication (pp. 3219-3226). Massachusetts: Blackwell Publishing Ltd.
Park, R. E. (Mar., 1940). News as a Form of Knowledge: A Chapter in the Sociology of Knowledge. American Journal of Sociology, Vol. 45, No. 5, 669-686.
Perkins, D. D. (2010). Empowerment. In R. A. Couto (Ed.), Political and Civic Leadership: A Reference Handbook (pp. 207-219). New York: SAGE Publications.
Smallbone, D. (2010, July 23). OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Retrieved from OECD iLibrary: http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-studies-on-smes-and-entrepreneurship_20780990
Spreitzerar, Gretchen M.; Kizilos, Mark A. & Nason, Stephen W. (1997). A Dimensional Analysis of the Relationship between Psychological Empowerment and Effectiveness Satisfaction, and Strain. Journal of Management, Vol. 23, No. 5, 679.704.
Thomas, Kenneth.W & Velthouse, Betty A. (1990). Cognitive Elements of Empowerment: An "Interpretive" Model of Intrinsic Task Motivation. Academy of Management Review, Vol. 15, No. 4, 666-681.
YingZhu & Et al. (2014). Transforming Rural Communities in China and Beyond: Community Entrepreneurship and Enterprises, Infrastructure Development and Investment Modes. London: Springer.