تحلیل وابستگی معیشتی جوامع محلی بختیاری نشین به منابع جنگلی زاگرس مرکزی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استادیار گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

مقدمه:  جوامع محلی به طور سنتی و تاریخی با طبیعت و اجزای ساختاری آن در ارتباط هستند. در این تعامل، نیازهای معیشتی مرتفع و زیست روستایی و عشایری شکل می گیرد. تنوع فرهنگی و اجتماعی در جوامع محلی، موجب تنوع در مواجهه و بهره گیری از منابع طبیعی می شود.
هدف پژوهش:  در این مطالعه با استفاده از رویکرد کیفی تحلیل مضمون، تلاش شده است پس از معرفی شهرستان های بختیاری نشین در حوزه جنگل های زاگرس، مقالاتی که به تحلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی جوامع جنگل نشین بختیاری پرداخته اند مشخص و در ادامه وابستگی های این جوامع به منابع جنگلی معرفی گردد.
روش­ شناسی تحقیق:  این مقاله از نوع توصیفی است که با روش کیفی تحلیل مضمون، به تحلیل محتوای آثار پژوهشی مرتبط با موضوع مواجهه جوامع محلی با عناصر جنگلی زاگرس مرکزی پرداخته است.
قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر جوامع محلی بختیاری نشین زاگرس مرکزی می باشد.
یافته ­ها و بحث: در مجموع 11 شهرستان بختیاری نشین در داخل یا مجاورت جنگل های زاگرس توزیع شده اند. از 13 مقاله بررسی شده، 11 مقاله به استان چهارمحال و بختیاری و تنها 2 مورد به استان لرستان اختصاص دارد. مطابق این بررسی شکل های اصلی تقاضا و وابستگی جوامع محلی بختیاری نشین مستقر در درون و مجاور عرصه های جنگلی زاگرس مرکزی شامل چوب هیزمی، زراعت زیر اشکوب، چرای دام، استفاده از گیاهان دارویی و خوراکی، برداشت میوه های جنگلی، توسعه مساکن روستایی و تفرج است.
نتایج: نکته قابل توجه و عمدتا مغفول مانده در تحلیل رابطه انسان با جنگل این است که رابطه یاد شده صرفا فرایندی مکانیکی و ابزارگرایانه نیست که تنها جوامع محلی تنها برای رفع نیازهای خویش به جنگل به چشم منبع تأمین نیازها نگاه کنند، بلکه این رابطه حالت وجودی و هستی شناختی دارد که وابستگی مستقیم موجودیت جنگل نشینان به جنگل را تحقق می بخشد.

کلیدواژه‌ها


Adeli, K., Jalilvand, H., Yakhkeshi, A., Fallah, A. (2008). Evaluating of forest sustainability affected by tribal forestry (Case study: Shoul Abad-Lorestan, Iran). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 16(1), 37-23.
Botkin, D. B., & Keller, E. A. (2010). Environmental science: Earth as a living planet. Wiley Global Education.
Braun, V., & V. Clark. (2006). Using thematic analysis psychology, Qualitative Research in Psychology,3 (2): pp 77-101.
Dramiani, N., Kiadaliri, H., Bijani, M., Veisanloo, F. (2015). Affecting Factors on Participation of Forests Rural Dwellers toward Oshtorankooh Forests Management in Doroud Township, Iran. Environmental Sciences, 13(3), 51-62.
Ebrahimi, R. (1988). Sardasht, Bidleh, Chigo and Manj forestry projects in Lordegan Township.
eshaghi milasi, F., Mahmoud, B., yarali, N. (2017). Economic dependencies of Forest dwellers on forest resources of Central Zagros in Lordegan City. Iranian Journal of Forest, 9(2), 289-300.
Eshaghi, F., & Mahmoudi, B. (2016). An analysis of research in the field of livelihood of local forest communities in Iran. Ninth Congress of Pioneers of Progress, Tehran.
Eshaghi, F., Mahmoudi, B. (2019). Assessment of the Role of Solar Water Heaters in Reducing Fuel Wood Consumption for Forest Dwellers in Central Zagros. Journal of Forest Research and Development, 5(2), 277-292. doi: 10.30466/jfrd.2019.120728
Eshaghi, F., Mahmoudi, B. (2019). Demand of wood consumption in forest dwellers of central Zagros, case study: Sardasht customary Region, Lordegan Township. Journal of Forest Research and Development, 5(4), 613-627. doi: 10.30466/jfrd.2019.120798
FAO. ( 2010). Developing effective forest policy, a guide.
FAO. (2020). The State of the World’s Forests: Forests, biodiversity and people.
Firouzabadi, S., Azimzadeh, D. (2013). Poverty and the environment The case study in Sarkhoon and Bidele in Chahrmahal Va Bakhtiari Province. Community Development (Rural and Urban Communities), 4(2), 99-120. doi: 10.22059/jrd.2013.30288
Fisher M. 2004. Household welfare and forest dependence in Southern Malawi, Environment and Development Economics, 9(2): 135–154.
Ghazanfari, H., Namiranian, M., Sobhani, H., & Mohajer, R. M. (2004). Traditional forest management and its application to encourage public participation for sustainable forest management in the northern Zagros Mountains of Kurdistan Province, Iran. Scandinavian journal of forest research, 19(S4), 65-71.
Guha, R. (1997). Social-ecological research in India: a'status' report. Economic and Political Weekly, 345-352.
Imani Rastabi, M., Jalilvand, H., Zandebasiri, M. (2015). Assessment of socio-economic criteria and indicators in monitoring of Kalgachi lordegan forest management plan. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 23(2), 199-208.
Jahanbazi, H., Iranmanesh, Y., Talebi, M. (2006). Seed production potential of pistachio forests of Chaharmahal va Bakhtiari province and its economical effects on dwellers welfare. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 14(2), 167-159.
Jahandar, N. (2017). Human, nature and architecture. Asre Kankash Press, 163p.
Jalali, A.M., (2017). Study of CO2 emission caused by firewood consumption of forest villagers in Lordegan city of Chaharmahal and Bakhtiari province. Master Thesis in Environmental Sciences, Research Sciences Branch, Azad University, 70 p.
Mahdavi, D., Sojasi, H., Mahmmodi, H. (2019). Analyzing Environmental Attitudes and Behavior of Nomadic Communities after the Implementation of Participatory Management Plan for Forest and Rangeland. Geography and Environmental Planning, 30(2), 135-156. doi: 10.22108/gep.2019.118113.1174
Mahmoudi, B. (2020). An introduction to recognizing the forests of Chaharmal and bakhtiari province. Jahad Daneshgahi Press.
Mahmoudi, B., eshaghi milasi, F. (2017). Dependence Analysis of local Communities on Medicinal and Edible Plants Harvesting in Sardasht Customary Region in Lordegan Township. Natural Ecosystems of Iran, 8(1), 65-78.
Mahmoudi, B., Feghhi, J., Makhdoum, M., Aatefi Hemat, M. (2015). Sustainability Assessment Process at the Local Level Based on IUCN Approach (Case Study: Mondje Customary Region in Lordegan Township). Journal of Natural Environment, 68(4), 653-663. doi: 10.22059/jne.2015.56937
Mamo G. Sjaastad E.and Pal V. 2007. Economic dependence on forest resources: A case from Dendi District, EthiopiaOriginal. Forest Policy and Economics, 9(8): 916-927.
Mousavi Vardanjani, Z., (2017). Modeling of forest degradation using remote sensing (Case study: forests of Manj section in Lordegan city). Master Thesis in Forestry, Shahrekord University. 68 p.
Pyhala, A., Brown, K. and Ader, W.N.( 2006). Implications of livelihood dependence on non-timber products in Peruvian A MAZONIA. Ecosystem, 9(8): 1328-1341.
Tahmasebi, P., Tavakoli, R., Eydi, M., and Yarali, N. (2012). An investigation on the effectiveness of extension and education programs on the reduction of illegal activities crimes related to natural resources and related factors (Case study: Ardal and Kiar in Chaharmahal-o-Bakhtiari province). Iranian Journal of Forest, 4(3), 253-263.
Vedeld, P., Angelsen, A., Bojö, J., Sjaastad, E., and Berg, G. K. 2004.  Forest environmental incomes and the rural poor. Forest Policy and Economics, 9(7), 869-879.
World Bank.(2001). A revised Forest Strategy for the World Bank Group. Washington D. C. World Commission on Environment and Development (WCED), 1987, Our Common future, Oxford University Press.
Zenteno, M., Zuidema, P. A., de jong, W. and Boot, R.G.A.( 2013). Livelihood strategies and forest dependence: New insights from Bolivian forest communities. Forest Policy and Economics, 26: 12- 21.