آسیب های فضای مجازی برسبک زندگی اقوام ایرانی(مطالعه موردی: قوم بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی و پژوهشگر پژوهشکده بختیاری شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه:  زندگی هرفردی در گرو روشی است که بعنوان سبک زندگی خود انتخاب می­کند به طوری که یا باعث رشد و کمال انسان می­شود ویا اینکه نابودی وزوال اورا فراهم  می­آورد.
هدف پژوهش:  هدف ازانجام این پژوهش بررسی آسیب­های فضای مجازی برسبک زندگی اقوام ایرانی با مطالعه موردی قوم بختیاری می­باشد.
روش­ شناسی تحقیق:  این جستار با استفاده از روش کتابخانه­ای توصیفی- تحلیلی با مطالعه دیدگاه و نقطه نظرات مختلف در این زمینه نسبت به گردآوری آن اقدام شده است. بنابراین مقالة پیش روی  به اهدف توصیف و تحلیل به آسیب­های مختلف فضای مجازی برسبک زندگی اقوام  می­پردازد وبا الگوی سیاست پژوهی ابعاد مذکور باروش توصیفی - تحلیلی استخراج شده است.
قلمروجغرافیایی پژوهش: پژوهش حاضر، عهده­دارِ بررسی علل، ریشه ها، بسترها، مؤلفه­ها و پیامدهای آن بصورت علمی و یکپارچه می­باشد.
یافته ­ها و بحث: یافته ­ها نشان می­دهد فضای مجاری تاثیرات بسیار زیادی بر سبک زندگی افراد دارد بازیگران این حوزه ضمن نشانه گرفتن افکار وعقائد کاربران ، سعی درتغییرسبک زندگی آنها دارند.
نتایج: استفاده از فضای مجازی و تکنولوژی فراگیر اینترنت، به عنوان یک پیشرفت علمی و ابزاری تسهیل ساز در زندگی انسانی، امری مطلوب و ضرورتی انکارناپذیر است. این پدیده نوظهور همچون دیگر پدیده­های تکنولوژیک در کنار محاسن و خدمات فراوانی که به جامعه بشریت ارزانی داشته است، مخاطرات فرهنگی و آسیب­های  نامطلوب اعتقادی به ویژه برای اقوام و ایلات به همراه دارد که با برنامه­ریزی دقیق و مواجه درست می­توان از مخاطرات آن در امان ماند.

کلیدواژه‌ها


امام جمعه، طیبه. «آموزش و پرورش در عصر اطلاعات». فصلنامه فناوری آموزشی، آبان 1382، ش 2.
اینگلهارت، رونالد(1373 ) تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، انتشارات کویر. باکاک، رابرت (1381 )مصرف، ترجمه خسرو صبوری، انتشارات شیراز.
بیابانگرد،اسماعیل؛(1387)«تاثیرفضای مجازی درنارضایتی خانوادگی »؛پایگاه اطلاع رسانی بنیادشهید وایثارگران.
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا«فضای مجازی و آسیب های اجتماعی آن»1398) : 08:57).
جوادی آملی، عبدالله (1383): تفسیر موضوعی قرآن‌کریم (توحید در قرآن)، ج 2. قم: اسراء.
حسین،سیدبشیر(1398)؛ «الگوی مطلوب نظام تنظیم گری محتوای صوت و تصویر در بسترهای نوین انتشار فضای مجازی»کنفرانس حکمرانی وسیاست گذاری عمومی.
حسنپور، سید عبدالکریم (1396) ؛ تعارضات کاربری فضای مجازی با سبک زندگی اسلامی (با تأکید بر جایگاه زمان، خانواده و روابط اجتماعی)؛پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.
دوران، بهزاد ) 1381 (، تأثیر فضای سایبر بر هویت اجتماعی. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
دهخدا، علی‌اکبر (1372) لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ربیعی، علی و فرشته محمدزاده یزد (1392)  آسیب شناسی فضای مجاز ی، بررسی تأثیر استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی دانشجویان.راهبرد اجتماعی فرهنگی. دوره - 2 . شماره 6 : 60 – 43.
صداقت زادگان،شهناز (1394)؛ تأثیر سبک زندگی بر هویت قومی، مجله جامعه شناسی ایران ،دوره شانزدهم،شماره 3پائیز 1394ص 65-91.
طباطبائی،فرزاد؛(1399)« شکل گیری هویت در نوجوانان» عوامل موثر در هویت یابی نوجوانان،مرکزروانشناسی هنرزندگی.
عیوضی،محمدرحیم؛(1386) «فرهنگ اسلامی : مفاهیم ، ویژگی ها و اصول»؛پورتال جامع علوم انسانی.
فاضل قانع،حمید(1392) «کتاب سبک زندگی براساس آموزه های اسلامی» نقش رسانه ها درسبک زندگی فصل ششم صفحه 143.
مکارم شیرازی ،ناصر (1398) «بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار دست‌اندرکاران تولیدات رسانه .
مرکزملی فضازی مجازی،«خوداتکائی درفضای مجازی» فضای مجازی پیشران توسعه14/8/1396، 15:22.
نتظرقائم،مهدی و تاتار،عبدالعزیز، ) 1384 (، اینترنت، سرمایه اجتماعی و گروه های خاموش، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال اول شماره4.
.Morrison AP, French P, Wells A. Metacognitive beliefs across the continuum of psychosis: Comparisons between patients with psychotic disorders, patients at ultra-high risk and non-patients. Behaviour Research and Therapy. 2007; 45(9)
Bourdieu, pierre (1984), Dictinction. A Social Critique of The Judgement of Taste Translatedby Richard Nice, Routledgc and kagan paul.
Samson, Teicher Jeri and keen Beth (2005). Internet Addiction. Webmaster@notmykid.org