دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، دی 1402 (پاییز و زمستان ) 

مقاله مروری

کارکردها و خدمات گسترش و غالبیت گیاهان چوبی در قلمرو بهره‌برداران مرتعی

صفحه 1-12

10.22034/jsnap.2023.389424.1051

الهام قهساره اردستانی؛ شهرام منصوری؛ حجت الله خدری غریبوند


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
بهار و تابستان