واکاوی ویژگی های معماری انعطاف‌پذیر سکونت عشایر استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی معماری دانشگاه آیت الله بروجردی، P.Hessari@abru.ac.ir

2 دانشگاه تربت حیدریه

10.22034/jsnap.2023.399874.1060

چکیده

مقدمه: معیشت عشایر مبتنی بر دامداری است و لذا شیوه سکونت آنها نیز به این موضوع بستگی دارد. این شیوه زندگی که از قدیمی ترین انواع زندگی بشری است، مبتنی بر کوچ و جابجایی سالانه است؛ به این ترتیب که عشایر به منظور تعلیف دام های خویش، مجبور به تغییر مکان و یافتن چراگاه های مناسب برای آنها هستند. در این شیوه زندگی، طبیعت به عنوان بستر اصلی حیات آنها شناخته میشود و سازگاری با آن، مهم ترین اصل در این شیوه به شمار میرود..

هدف پژوهش: بررسی و شناخت مؤلفه های شکل گیری سکونت عشایر استان خراسان رضوی

میباشد.

روش شناسی تحقیق پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی ژرفانگر می‌باشد . به منظور گردآوری اطلاعات از دو روش اسنادی شامل مطالعه کتب، مقالات، پایان نامه ها…، و پیمایشی شامل بازدید میدانی، مصاحبه و پرسش نامه استفاده شده است.

قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو در این پژوهش محدوده استان خراسان رضوی می باشد

یافته ها و بحث عشایر خراسان رضوی به طور کلی به صورت کوچ رو می باشند ولی طبق بررسی های به عمل آمده در سالهای اخیر بخشی از عشایر این استان به دلیل کمبود امکانات و خدمات مناسب از جمله مسکن مناسب در شهرک های اطراف مشهد و تعدادی از روستاهای مشهد ساکن شده اند. در این پژوهش با بررسی جمعیت ایلات و طوایف عشایر خراسان رضوی ، نوع سکونت عشایر خراسان رضوی در ییلاق و قشلاق و مولفه های موثر در شکل گیری مسکن ایشان مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت.

نتایج: یافته های پژوهش حاکی از آن است که استفاده و تلفیق اصول حاکم بر زندگی کوچ نشینان خراسان رضوی با تکنولوژی و فناوری های روز میتواند گامی در جهت غنای طراحی و اجرای مسکن انعطاف پذیر برای عشایر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات