مطالعه تطبیقی کیفیت معیشت عشایر اسکان‌یافته در کانون جمعیتی سلین با عشایر کوچنده (مطالعه موردی: دهستان قشلاق بخش آبش احمد شهرستان کلیبر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه ریزی شهری و روستایی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/jsnap.2023.418413.1072

چکیده

مقدمه: جامعه عشایری ایران به عنوان یک واقعیت اجتماعی، بخشی از ساختار تاریخی سیاسی و فرهنگی و عضو فعال از پیکره جامعه ملی است. این در حالی است که بررسیهای انجام شده نشان می‌دهد الگوی معیشت عشایری با بحران مواجه است. در صورتی که این ناپایداری بدلیل عدم برخورداری ادامه یابد، توسعه ملی نیز به خطر خواهد افتاد.

هدف پژوهش: لذا بررسی کیفیت معیشت عشایر یکی از ضروریات می‌باشد. بنابراین پژوهش حاضر به مطالعه تطبیقی کیفیت معیشت عشایر اسکان‌یافته در کانون جمعیتی سلین با عشایر کوچنده دهستان قشلاق بخش آبش احمد شهرستان کلیبر می‌پردازد.

روش شناسی تحقیق: جامعه آماری پژوهش عشایر کوچ‌رو و اسکان یافته دهستان قشلاق بخش آبش احمد شهرستان کلیبر می‌باشد. که جامعه نمونه طبق روش نمونه‌گیری کوکران برای عشایر کوچ‌رو290 نفر و برای عشایر اسکان‌یافته40 نفر به‌دست آمد و پرسشنامه‌ها بصورت تصادفی بین سرپرستان خانوار پخش گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون T تک‌نمونه‌ای و همبستگی پیرسون استفاده گردید.

قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدوده‌ی جغرافیایی پژوهش دهستان قشلاق بخش آبش احمد شهرستان کلیبر می‌باشد.

یافته‌ها و بحث: نتایج حاصل از روش T تک نمونه‌ای نشان داد که کیفیت معیشت عشایر کوچ‌رو‌(با میانگین 97/2) کم‌تر از میانگین نظری(3) و در حد متوسط رو به پایین ارزیابی می‌شود. همچنین کیفیت معیشت عشایر اسکان‌یافته(با میانگین 05/3) بالا‌تر از میانگین نظری(3) و در حد متوسط رو به بالا می‌باشد.

نتایج: نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان رابطه معنادار بین متغیرهای مورد بررسی پژوهش با کیفیت معیشت عشایر کوچ‌رو و اسکان‌یافته را نشان داد. با توجه به نتایج به‌دست آمده می‌توان اذعان کرد وضعیت معیشت عشایر اسکان‌یافته نسبت به عشایر کوچ‌رو در دهستان قشلاق بخش آبش احمد شهرستان کلیبر در وضعیت مناسبی قرار دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات