تحلیل نقش توانمندی های محیطی - اکولوژیک در تحولات اقتصادی روستاهای قلمرو کوچ نشینان بخش کرگانرود شهرستان تالش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران.

10.22034/jsnap.2023.420044.1075

چکیده

مقدمه: سیر تکاملی جوامع انسانی از بدو پیدایش تا کنون با تحول همراه بوده و میزان و ماهیت این تحول در طی زمان و در مناطق مختلف یکسان نبوده است. تحول در هر جامعه بیشتراز عوامل مختلفی مانند منابع آب و خاک، حمایت دولت، روابط روستا با مناطق پیراموانی خود نشات می‌گیرد بنابراین توان‌های طبیعی هر منطقه نقش مستقیمی بر تحولات اقتصادی آن دارد.

هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش توانمندی‌های محیطی– طبیعی در توسعه کشاورزی بخش کرگانرود شهرستان تالش می‌باشد.

روش‌شناسی تحقیق: روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش شناسی توصیفی– تحلیلی بوده روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای و پیمایشی بوده است. در این بخش 65 سکونتگاه با 22861 نفر جمعیت قرار دارد. تعداد نمونه بر اساس جدول استاندارد مورگان، تعداد 368 پرسشنامه در دهستان‌های خطبه‌سرا و لیسار تکمیل شده و داده‌های حاصل از آن برای توصیف در نرم‌افزار آماری SPSS بررسی و تحلیل شده است.

قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو این پژوهش بخش گرکانرود شهرستان تالش می‌باشد.

یافته‌ها و بحث: بخش گرکانرود شهرستان تالش طی سالیان متمادی با وجود (منابع آب کشاورزی در منطقه، درآمد بالای محصولات باغی (کیوی ) در منطقه، حمایت‌های دولت، همگی باعث شده است تا مردم منطقه فعالیت خود را از زراعی به باغی و پرورش کیوی تغییر داده‌اند.

نتایج: برخورداری از عواملی مانند توان‌های طبیعی و قرار گرفتن در مسیر جاده پر تردد رشت- آستارا، به دلیل وجود واحدهای خدماتی در شهر تالش از دلایل توسعه کشاورزی در روستاها می‌باشد. و محصول تولیدی جدید در سطح منطقه کیوی است که با توجه به درآمد بیشتر نسبت به محصولات زراعی توانسته است توسعه کشاورزی را در بخش کرگانرود موجب گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات