تاثیر یک صد سال کوچ بر روی خصوصیات خاک مراتع تحت تاثیر حرکت مداوم دام (مطالعه موردی: مراتع سر فاریاب استان کهگیلویه و بویراحمد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی مرتعداری، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان، بهبهان، ایران.

2 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان، بهبهان، ایران.

3 استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان، بهبهان، ایران.

چکیده

مقدمه: خاک یکی از مهمترین اجزای اکوسیستم­های مرتعی می­باشد که سبب تولید و رویش رستنی­های مختلف در سطح مراتع می­شود. استفاده غلط و فشار بیش از حد دام بر مراتع برای رفع نیازهای ضروری و غیر ضروری، کشاورزی، زیستی و اقتصادی بشر باعث تخریب خاک و پوشش گیاهی در مرتع شده است.
هدف پژوهش: با توجه به اهمیت مطالعه تاثیرات ناشی از حضور دام در اکوسیستم­های طبیعی مطالعه حاضر به بررسی تاثیر تردد مداوم دام در اکوسیستم­های طبیعی بر برخی فاکتورهای خاک در سرفاریاب پرداخته است. بدین منظور دو سایت محل تردد مداوم دام و سایت فاقد تردد دام انتخاب شد.
روش­شناسی تحقیق: در هر یک از سایت­های مورد مطالعه یک ترانسکت به طول 1000متر مستقر و به فاصله هر صدمتر یک پلات 1در1 متر مربع به طور سیستماتیک تصادفی مستقر و از هر گوشه و مرکز پلات نمونه­های خاک به عمق 10 سانتی­متر برداشته و باهم مخلوط کرده و 20 نمونه خاک برداشته و از نظر فاکتورهای بافت خاک، ماده آلی، هدایت الکتیرکی، درصد پتاسیم، فسفر، ازت و اسیدیته خاک مورد مطالعه قرار گرفت. داده­های به دست آمده توسط نرم­افزار SPSS نسخه 16 با استفاده از آزمون T مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
قلمروجغرافیایی پژوهش: سرفاریاب در فاصله 28 کیلومتری شمال شرقی شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.
یافته ­ها و بحث: نتایج تجزیه و تحلیل خاک نشان داد؛ تمامی فاکتورهای مورد بررسی به جز اسیدیته خاک در دو سایت مورد مطالعه دارای اختلاف معنی­دار در سطح 1% هستند و تردد دام سبب افزایش برخی فاکتورها نظیر درصد شن و درصد هدایت الکتریکی خاک و کاهش برخی فاکتورها نظیر درصد فسفر، درصد پتاسیم، درصد نیتروژن، درصد رس و درصد سیلت خاک شد.
نتایج: تردد و چرای بی­رویه­ی دام سبب کاهش برخی فاکتورهای خاک نظیر درصد پتاسیم، فسفر، نیتروژن، رس و سیلت خاک و همچنین افزایش درصد هدایت الکتریکی، اسیدیته و شن خاک می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات