کلیدواژه‌ها = راهبرد
تعیین و تبیین راهبردهای توسعه روستایی در قلمرو کوچندگان(مورد مطالعه: شهرستان خلخال)

دوره 2، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 1-20

10.22034/jsnap.2023.168175

منوچهر آقایی هشجین؛ نصراله مولایی هشجین؛ عیسی پوررمضان