تحلیل عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای عشایر(مورد مطالعه: شهرستان زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 استادیار، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

10.22034/jsnap.2023.408929.1065

چکیده

مقدمه: امروزه سرمایه انسانی یکی از مهم‌ترین عناصر در فرایند توسعه و محور توسعه شناخته می‌شود. بنابراین، تأمین امنیت غذایی پایدار آحاد جامعه ساکن در ایران یکی از اهداف اساسی در برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب محسوب می‌شود.
هدف پژوهش: در تحقیق حاضر به شناخت وضعیت امنیت غذایی و در ادامه عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر امنیت غذایی خانوارهای عشایر پرداخته‌شده است.
روش ­شناسی تحقیق: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر ابزار مبتنی بر پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر خانوارهای عشایر واقع در شهرستان زنجان می‌باشد. شهرستان زنجان در سال 1395، دارای 3741 نفر جمعیت عشایرنشین و 829 خانوار  سکنه می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه 314 بدست آمد. روش گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی ( ابزار پرسشنامه)، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی و برای محاسبه میزان امنیت غذایی از روش مقیاس ناامنی غذایی استفاده ‌شده است.  
قلمروجغرافیایی پژوهش: محدوده مورد مطالعاتی عشایر کوچنده واقع در شهرستان زنجان می­باشد. شهرستان زنجان پر جمعیت­ترین و بزرگترین شهرستان استان زنجان است. مرکز این شهرستان شهر زنجان است.
یافته ­ها و بحث: 24 درصد خانوارها دارای امنیت غذایی، 24.08 درصد دارای ناامنی غذایی بدون گرسنگی، 24.31 درصد دارای ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و 27.61 درصد دارای ناامنی غذایی با گرسنگی شدید می­باشند. همچنین نتایج مدل هکمن نشان می­دهد با احتمال 99 درصد 11 عامل اقتصادی و اجتماعی در امنیت غذایی خانوارهای عشایر موثر می­باشد.
نتایج: در بین عوامل موثر عامل سن سرپرست خانوار و تعداد دام بیشترین تاثیر را بر امنیت غذایی خانوارهای عشایر داشته­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بشرآبادی، حسین و عبدالحسین اوحدی، 1393، بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در ایران"، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، سال هشتم، شماره 2،  صص 121-111.
بدری­فر، منصور،۱۳۷۵، جغرافیاتی انسانی، ناشر دانشگاه پیام­نور، تهران.
مشیری سیدرحیم، 1369،  اقتصاد کوچ­نشینان، ناشر دانشگاه پیام­‎نور‏، تهران.
چراغی مهدی.1401، کاربرد مدل هکمن در تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی‌های مقابله با ناامنی غذایی مورد: بخش حلب، شهرستان ایجرود. اقتصاد فضا و توسعه روستایی. ۱۱ (۳۹) :۲۰۹-۲۲۶.
رضائی­فر، مریم، خلیلیان صادق، نجفی علمدارلو، حامد. 1401. پراکنش مکانی ناامنی غذایی در منطقه‌های شهری و روستایی ایران. Agricultural Economics, 16(1), 99-121. doi: 10.22034/iaes.2022.540824.1881.
سعدی، حشمت­الله، عزیزی، مینو و موسی اعظمی، 1393، آموزش­های ترویجی و امنیت غذایی خانوارهای کشاورز (مورد مطالعه: شهرستان قروه)، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال 45، صص 499-483.
سواری، مسلم، حسین شعبانعلی­فمی، ژیلا دانشور عامری ، 1393، امنیت غذایی و عوامل موثر بر آن در جامعه روستایی شهرستان دیواندره، فصلنامه پژوهش­های روستایی، سال پنجم، صص 332-311.
شبانی، کبری و همکاران، 1393، شناسایی موثرترین عوامل متمایزکننده نگرش و رفتار گندم­کاران در خصوص امنیت غذایی در شمال خوزستان، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال 45، شماره سوم، صص 583-575.
طلایی، فرهاد و علی رزم خواه، 1392، نقش سازمان­های بین­المللی در تحقق حق بر غذا، فصلنامه سازمان­های بین­المللی، سال اول، شماره دو، صص 71-53.
غزالی، سمانه و محمد بخشوده، 1393، بررسی کاهش رفاه تغذیه­ای مصرف کنندگان خشکبار ناشی از انفجار قیمت آن در ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، سال هشتم، شماره 3، صص 82-62.
فتاحی اردکانی، احد و جلال سالم، 1393، نگرش جامعه میزبان به آثار محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی با تاکید بر شاخص­های امنیت غذایی و اقتصادی (مطالعه موردی: استان یزد)، دو فصلنامه پژوهش­های محیط زیست، شماره 10، صص 59-43.
مقدسی، رضا، 1388، استراتژی دستیابی به امنیت غذایی (در چارچوب اهداف تعیین شده بخش کشاورزی)، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
مولایی­هشجین، نصراله. 1400. تحلیلی پیرامون قلمرو کوچ نشینان ایران. مطالعات برنامه­ریزی قلمرو کوچ­نشینان، 1(1)، 18-1.
Allen, J., Cochrane, A., 2007. Beyond the territorial fix: regional assemblages, politics and power. Regional Studies 41 (9),pp 1161-1175.
Amare, M., Abay, K.A., Tiberti, L., Chamberlin, J., 2021. COVID-19 and food security : panel data evidence from Nigeria. Food Pol. 101, 102099 https://doi.org/10.1016/j. foodpol.2021.102099.
Bedeke S. ,2012, Food insecurity and copping strategies: a perspective from Kersa district, East Hararghe Ethiopia. Food Science and Quality Management. Vol 5, pp 19-31.
Chakona G, Shackleton CM (2017) Voices of the hungry: a qualitative measure of household food access and food insecurity in South Africa. Agric Food Secur 6(1):66.
Craig, Ailish,  Craig HuttonLaura A. Lewis, Frank B. Musa ,Justin Sheffield,2023, Linking household access to food and social capital typologies in Phalombe District, Malawi, Sustainability Science, 18, pages 1721–1737.
Davenport M, Hassan R (2020) Application of exploratory factor analysis to address the challenge of measuring social capital in a rural communal setting in South Africa. Agrekon 59(2):218–234.
Egah,Janvier, Sissou Zakari, Latifou Idrissou, Néhémie Kotobiodjo, Ibrahim El Ghazi, Mohamed Nasser Baco, Marie-Paule Kestemont,2023, Eliciting the gender income influences on household’s food security in west Africa, Heliyon, Volume 9, Issue 6, June 2023, e17408.
FAO (2018) The state of food security and nutrition in the world. Building climate resilience for food security and nutrition, Food and Agriculture Organization, Rome.
FAO (2020) The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Food and Agriculture Organization, Rome.
FAO (2021) The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Food and Agriculture Organization, Rome.
FAO ,2011, “The State of Food and Agriculture (SOFA). Women in Agriculture: closing the gender gap for development”, FAO, Rome.
Garnett, P., Doherty, B., Heron, T., 2020. Vulnerability of the United Kingdom’s food supply chains exposed by COVID-19. Nature Foods 1, 315–318.
Garrett, J and Ruel, M ,1999. Are Determinants of Rural and Urban Food Security and Nutritional Status Different? Some Insights from Mozambique. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute. Retrieved 15 October 2013.
GBD 2017 Diet CollaboratorsHealth effects of dietary risks in 195 countries, 2019, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 Lancet, 393 (2019), pp. 1958-1972.
Gibson M (2012) Food security—a commentary: what is it and why is it so complicated? Foods 1(1):18–27.
Godfray, H. C. J.; Beddington, J. R.; Crute, I. R.; Haddad, L.; Lawrence, D.; Muir, J. F.; Pretty, J.; Robinson, S.; Thomas, S. M.; Toulmin, C. 2010. "Food Security: The Challenge of Feeding 9 Billion People". Science 327 (5967): 812–818.
Graef a,n , S. Sieberb , K. Mutabazic , F. Tumboo , G. Uckert, 2014, Framework for participatory food security research in rural food value chains, Global Food Security , vol3 ,p 8–15.
Gregory, P. J.; Ingram, J. S. I.; Brklacich, M. 2005, "Climate change and food  security". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 360 (1463): 2139–2148.
Gundersen, C., Ziliak, J.P., 2018. Food insecurity research in the United States: where we have been and where we need to go. Appl. Econ. Perspect. Policy 40 (1), 119–135.https://doi.org/10.1093/aepp/ppx058.
Habtewold, T. M. (2021). Impacts of COVID-19 on food security, employment and education: An empirical assessment during the early phase of the pandemic. Clinical Nutrition Open Science38, 59-72.
Haile, D., Seyoum, A., & Azmeraw, A. (2021). Does building the resilience of rural households reduce multidimensional poverty? Analysis of panel data in Ethiopia. Scientific African, 12, e00788.
Haile, D., Seyoum, A., & Azmeraw, A. (2021). Does building the resilience of rural households reduce multidimensional poverty? Analysis of panel data in Ethiopia. Scientific African, 12, e00788.
Lawrence, F., 2010. How Peru’s wells are being sucked dry by British love of asparagus. The Guardian, 15 September.
Lotze-Campen, H., Popp, A., Beringer, T., Müller, C., Bondeau, A., Rost, S., Lucht, W., 2010. Scenarios  of  global bioenergy production: the trade-offs between agricultural expansion, intensification and trade. Ecol. Model. 221,pp  2188–2196.
Maxwell S. ,2006, Household food security: Concepts, indicators, and measurement. IFAD and UNICEF, Roma. Mimeo, International Disaster Institute, London, UK.
Misselhorn A, Hendriks SL (2017) A systematic review of sub-national food insecurity research in South Africa: Missed opportunities for policy insights. PLoS ONE 12(8):e0182399.
Muller, C., 2011. Harvesting from uncertainties. Nat. Clim. Change 1 (5), 253–254.
Partelow S (2021) Social capital and community disaster resilience: post-earthquake tourism recovery on Gili Trawangan, Indonesia. Sustain Sci 16(1):203–220.
Prosekov, A.Y.  S.A. Ivanova Food security: the challenge of the present Geoforum, 91 (2018), pp. 73-77.
Tweeten, Luther ,1999, "The Economics of Global Food Security". Review of Agricultural Economics 21 (2): 473–488.
WHO. "Food Security", 2013, Retrieved 15 October.
Zafar, Sameen, and Mashal E. Zehra. "Determinants of food insecurity before and during COVID-19: An empirical analysis for Malawi." International Journal of Disaster Risk Reduction 83 (2022): 103434.