بررسی نقش روابط شهر و روستا بر تحولات اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی (مورد دهستان سیروان شهر نوسود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 دانشگاه تبریز

10.22034/jsnap.2023.401480.1061

چکیده

مقدمه: روابط متقابل شهر و روستا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در بروز تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه‌های شهری و روستایی شناخته شده است بااین‌حال در بیشتر برنامه‌ریزی و نظریه‌های توسعه به طور عمده بر دوگانگی شهر و روستا تأکید می‌شود. روابط و مناسبات متعدد شهر روستا می‌تواند به توسعه یا توسعه‌نیافتگی هر یک از این دو جامعه منجر شود.
هدف پژوهش: هدف مقاله حاضر بررسی این روابط و اثرات آن، در شهر نوسود بر توسعه روستاهای بخش سیروان است شهر نوسود در استان کرمانشاه است.
روش‌شناسی تحقیق: روش توصیفی - تحلیلی است و جمع‌آوری اطلاعات تلفیقی از روش‌های اسنادی و پیمایشی است برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران به تعداد حجم نمونه 118 خانوار تعیین شد. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، از نرم‌افزار spss استفاده شد
قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی تحقیق نیز شامل چهار روستای مرزی کیمنه، بیدرواز، هانی‌گرمله و دزاور بخش نوسود شهرستان پاوه است
یافته‌ها و بحث: نتیجه آزمون T که رقم 2.74 به دست آمد که ارتباط شهر و روستا در سطح ضعیف ارزیابی شده است. همچنین در آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون جریان ارتباطی به‌واسطه تأمین مالی تأثیر بیشتری بر روی ارتباطات داشته است.
مقدمه: روابط متقابل شهر و روستا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در بروز تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه‌های شهری و روستایی شناخته شده است بااین‌حال در بیشتر برنامه‌ریزی و نظریه‌های توسعه به طور عمده بر دوگانگی شهر و روستا تأکید می‌شود. روابط و مناسبات متعدد شهر روستا می‌تواند به توسعه یا توسعه‌نیافتگی هر یک از این دو جامعه منجر شود.
هدف پژوهش: هدف مقاله حاضر بررسی این روابط و اثرات آن، در شهر نوسود بر توسعه روستاهای بخش سیروان است شهر نوسود در استان کرمانشاه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات