بررسی سیاست‌های اجرایی دولت در تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد قلمرو کوچ نشینان (مطالعه موردی: شهرستان اورمیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، واحد رودهن، دانشگاه ازاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دکتری برنامه ریزی شهری

10.22034/jsnap.2023.383468.1044

چکیده

مقدمه: مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان، در طول تاریخ همواره مورد توجه قرار گرفته است و تأمین آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از آنجا که مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان به شمار می‌رود، به طور طبیعی اولویت بالایی در برنامه‌ریزی توسعه اجتماعی و اقتصادی دارد و نقش مهمی در بهبود زیست پذیری جامعه و کیفیت زندگی افراد و خانواده‌ها دارد.

هدف پژوهش :هدف این مقاله، ارزیابی و بررسی سیاست‌های اجرایی دولت در تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد قلمرو کوچ نشینان در شهرستان ارومیه می باشد. جامعه آماری شامل متخصصان، کارشناسان و خبرگان است.

روش شناسی تحقیق : نوشتار حاضر از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از تصمیم‌گیری‌های چند معیاره مانند (سوارا، واسپاس و ایداس) شده است.

قلمروجغرافیایی پژوهش: محدوه مکانی مورد مطالعه در پژوهش حاضر، شهرستان ارومیه می باشد.

یافته ها و بحث : مهم‌ترین سیاست اجرایی دولت برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد قلمرو کوچ نشینان شهرستان ارومیه به ترتیب شامل مسکن مهر، طرح نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده؛ طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و طرح شهرهای جدید می‌باشد.

نتایج : مقوله مدیریتی قابلیت توسعه‌بخشی بیشتری نسبت به سایر مؤلفه‌ها مانند اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در تأمین مسکن گروه‌های آسیب‌پذیر دارد.

واژه‌گان کلیدی : مسکن، سیاست های دولت، گروه های کم درآمد، شهرستان ارومیه

کلیدواژه‌ها

موضوعات