شناسایی راهکارهای گردشگری پایدار در راستای توسعه اقتصادی سکونتگاه‎های روستایی در قلمرو کوچ نشینان شهرستان قوچان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران.

10.22034/jsnap.2023.399227.1059

چکیده

مقدمه: یکی از الزامات بنیادین بخش گردشگری نیل به اهداف توسعۀ پایدار در راستای دستیابی به گردشگری پایدار می‌باشد. گردشگری پایدار سعی در تنظیم روابط بین مکان گردشگری و گردشگران دارد و رضایت بازدید کننده‌گان را فراهم آورده و به رشد اقتصادی ناحیه کمک می‌کند.

هدف پژوهش: هدف تحقیق حاضر، شناسایی ظرفیت‌های توسعه گردشگری در راستای پایداری اقتصادی سکونتگاه‎های روستایی در قلمرو کوچ‌نشینان شهرستان قوچان می‌باشد.

روش‌شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی و کمی می‌باشد، و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تئوری زمینه‌ای و مدل (DEMATEL) استفاده شد. جامعه آماری در پژوهش حاضر، شامل خبرگان می‌باشند که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند تعداد (40)، نفر تعیین شدند.

قلمروجغرافیایی پژوهش: این پژوهش در قلمرو کوچ‌نشینان شهرستان قوچان مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته ها و بحث: از نتایج روش گراندد تئوری جهت شناخت مجموعه راهکارهای موثر در توسعه ظرفیت‌های گردشگری در روستاهای شهرستان قوچان، 6 مقوله (برنامه‎ریزی و سیاست‌گذاری مناسب گردشگری، تشکیلات و شناسایی جاذبه‌ها و ملزومات توسعه گردشگری، تقویت فرهنگ سنتی روستاهای گردشگری قوچان، بستر اقتصادی، اجتماعی، محیطی و انسانی کارآفرینی گردشگری، ارتقاء آموزش و آگاهی مردم محلی، بازاریابی در امر گردشگری)؛ شناسایی شد که از بین آنها با استفاده از مدل دیمتل، به ترتیب تقویت فرهنگ سنتی روستاهای گردشگری قوچان با مقدار Pi (334/11)، و Ei با مقدار (887/0)، بازاریابی در امر گردشگری با مقدار Pi (445/9)، و Ei با مقدار (335/0)، بیشترین و کمترین میزان اهمیت را از دیدگاه متخصصان به خود اختصاص داده‌اند.

نتایج: با تقویت فرهنگ محلی و سنتی منطقه می‌توان توسعه گردشگری را به حداکثر رساند تا بتوان تاثیرات آن را بر ابعاد اقتصادی زندگی سکونتگاه‎های روستایی به وضوح مشاهده گردد.واژه‌گان کلیدی: توسعه گردشگری، پایداری اقتصادی، قلمرو کوچ‌نشینان، شهرستان قوچان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات