مکان یابی احداث اکوکمپ‌های گردشگری عشایری در منطقه چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22034/jsnap.2023.167726

چکیده

مقدمه: در عصر حاضر، گردشگری با توجه به رشد غیرقابل انکار آن، به انواع مختلف در حال توسعه و نقش آفرینی است. گردشگری عشایری به دلیل ارتباط با طبیعت و  فرهنگ بومی، اهمیت زیادی پیدا کرده است. احداث اکوکمپ­های گردشگری عشایری، نمونه بارزی از برنامه ­ریزی در این زمینه است. در این راستا برنامه­ریزی برای رشد و توسعه آن ضروری است.
هدف پژوهش: هدف این تحقیق، شناخت و مکان­یابی مناطق مستعد اکوکمپ‌های گردشگری عشایری در منطقه چهارمحال و بختیاری است.
روش ­شناسی تحقیق: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده­های مکانی و پرسشنامه به روش مقایسه زوجی است. جامعه آماری را کارشناسان مرتبط با موضوع تشکیل داده که 30 نفر جهت مقایسه زوجی شاخص­ها به روش AHP انتخاب شدند. همچنین از الگوریتم­های موجود در GIS نیز برای ترسیم نقشه­ها و مکان­یابی مناطق مستعد احداث اکوکمپ­های عشایری استفاده گردید. شاخص­های تحقیق عبارت اند از ارتفاع، شیب، خاک، کاربری و پوشش اراضی، نزدیکی به منابع آب، دوری از مناطق حفاظت، فاصله از خط گسل، فاصله از زمین لغزش، متوسط دما سالانه، متوسط بارش سالانه، نزدیکی به جاده ارتباطی، نزدیکی به شهر، نزدیکی به روستا، تراکم جمعیت.
قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش، مناطق عشایری استان چهارمحال و بختیاری است.
یافته ­ها و بحث: مهمترین معیار جهت احداث اکوکمپ گردشگری، نزدیکی به منابع آب با ضریب اهمیت 148/0 شناخته شده است. بعد از آن شاخص­های نزدیکی به جاده ارتباطی با ضریب اهمیت 130/0؛ کاربری اراضی با وزن 109/0 و همچنین دوری از زمین لغزش با امتیاز 096/0 شناخته شده­اند. یافته­ها گویای این مطلب است که منطقه چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیت­های قابل توجه­ای برای توسعه گردشگری و احداث اکوکمپ است. همچنین این تحقیق تایید می­نماید که کانون­های عشایری می­تواند با احداث اکوکمپ­های گردشگری ارتباط داشته باشند؛ چرا که 10 کانون عشایری در پهنه­هایی از منطقه چهارمحال و بختیاری قرار گرفته­اند که بر اساس تحلیل، بهترین پهنه­ها برای احداث اکوکمپ گردشگری محسوب می­شوند.
نتایج: نتایج نشان داد که 10 اکوکمپ شامل چلگرد، شرمک، هیرگان، شیخ علیخان، شلیل، صمصامی، بارز، قلعه مدرسه، مازه سوخته و کری بنیچه برای توسعه گردشگری عشایری در این منطقه می­تواند طراحی و برنامه­ریزی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات