بررسی فلوریستیک و جغرافیای گیاهی منطقه میاندار در شهرستان گیلانغرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه:  منطقه میاندار در فاصله 3 کیلومتری شهرستان گیلانغرب قرار دارد.این منطقه در طول 45 درجه و 51 دقیقه تا 46 درجه و37 دقیقه طول شرقی و عرض 33 درجه و 49 دقیقه تا 34 درجه و 28 دقیقه شمالی واقع شده است. میزان متوسط بارندگی سالیانه 384 میلی متر و ارتفاع منطقه810 متر از سطح دریا است.
هدف پژوهش:  هدف از این تحقیق بررسی فلوریستیک و جغرافیای گیاهی منطقه میاندار در شهرستان گیلانغرب بوده است.
روش­شناسی تحقیق: پس از تهیه نقشه( مقیاس: 1:25000) و مشاهده عکس ها و تعیین محدوده جغرافیایی منطقه، جمع آوری گیاهان در اواخر زمستان و همچنین تمام ماه های فصول بهار و تابستان 1390 انجام گرفت. نمونه های جمع آوری شده طبق روش مرسوم تحت پرس خشک و روی مقواهای هر باریومی الصاق شدند. نمونه های هر باریومی شناسایی و در هر بار یوم دانشگاه پیام نور گیلانغرب قرار داده شده تیپ رویشی گیاهان بر اساس رانکایر(1934) و انتشار جغرافیایی گونه ها بر اساس تقسیم بندی رویشی توسط (تاختاجان) تعیین شد.
قلمروجغرافیایی پژوهش: منطقه میاندار در شهرستان گیلانغرب به عنوان قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
یافته­ها و بحث: مجموعه رستنی­های این منطقه، بالغ بر 229 گونه گیاهی متعلق به 41 تیره و 148 جنس است. تیره­هایAsteraceae(33 گونه، 41/14 درصد)، papilionaceae(22 گونه، 6/9درصد) poaceae(19 گونه، 3/8 درصد) Apiaceae(16 گونه، 99/6درصد)،Lamiaceae (15 گونه، 55/6درصد) و Liliaceae(12گونه،24/5 درصد) بعنوان مهمترین تیره­های گیاهی موجود در منطقه هستند که درمجموع09/51 درصد از کل گونه­ها را شامل می­شوند. از بزرگترین جنس­های گیاهی منطقه مورد مطالعه می­توان به جنس­های Astraglus(10 گونه)، Silene(5 گونه)، Euphorbia(5 گونه) اشاره کرد. از نظر شکل زیستی6/40درصد گونه­ها همی کریپتوفیت، 38/35درصد تروفیت،36/11درصد کریپتوفیت،3/8درصد فانروفیت، 94/3 درصد کامفیت و  44/0درصد ژئوفیت هستند.
نتایج: بررسی انتشار جغرافیایی فلور منطقه نشان داد که بیشترین پراکنش جغرافیایی به ناحیه ایرانی – تورانی با 122 گونه (27/53درصد) و ایرانی – تورانی /مدیترانه­ای با 34 گونه)85/14 درصد) مربوط است.

کلیدواژه‌ها


اسدی، م (سر ویراستار) (1367) فلور ایران. جلدهای 1-67. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهران .
اکبری نیا، م. زارع، ح، س.م . و اجتهادی ،ح. (1383) بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی اجتماعات توس در سنگده ساری. پژوهش و سازندگی84:64- 96
ایران نژاد پاریزی، م.ح.، صانعی شریعت پناهی، م .،زیبری، م.و مروی مهاجر، م.ر.(1380) بررسی فلوریستیک و جغرافیای گیاهی پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش رو چون . منابع طبیعی ایران 54 (2): 111-130
درویش نیا، ع .، دهقانی کاظمی، م.، فرقانی، ا.و کاویانی فرد، 1. (1391) مطالعه و معرفی فلور منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ در استان ایلام . مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک 47:11-60
رضوی، س. ع. و حسن عباسی ، ن.ع.(1388) بررسی فلوریستیک و کورولوژی گیاهان رویشگاه سرو خمره ای سورکش (فاضل آباد-گلستان) . مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل 83:16-100
صفی خانی ، ک.، رحیمی نژاد ، م. ر. و کلوندی،ر. (1386) معرفی رستنی ها و اشکال زیستی گونه های گیاهی منطقه کیان نهاوند(استان همدان). مجله پژوهش و سازندگی 74: 138-154
قهرمان، ا. (1358-1377) فلور رنگی ایران . انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهران.
کاظمیان، آ ، ثقفی خادم ، ف، اسدی، م و قربانلی، م (1388) مطالعه فلوریستیک بند گلستان و تعیین شکل زیستی و پراکنش گیاهان منطقه. مجله پژوهش و سازندگی 64: 48-62
کریمیان، ع.ا (1384) گیاهان دارویی، معطر، مراتعی و نادر مناطق حفاظت شده کالمند بهادران و کوه بافق استان یزد. مجله محیط شناسی 37 : 77-88
مصداقی، م (1383) مرتعداری در ایران . انتشارات دانشگاه امام رضا(ع)، مشهد
مصداقی ، م(1384) بومشناسی گیاهی، انتشارت جهاد دانشگاهی مشهد.
مظفریان، و .(1385) فرهنگ نام های گیاهی ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، تهران
نجفی تیره شبانکاره، ک جلیلی، ع ، خراسانی، ن، جم زاده،ز. و عصری، ی . (1387) بررسی رابطه عوامل اکولوژیک با انتشار جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده گنو، فصلنامه پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران 15(2): 179-799.
واثقی ،پ،اجتهادی،ح. و ذکایی،م.(1387)بررسی فلور ،شکل زیستی و کورولوژی عناصر گیاهی در ارتفاعات کلات ـ زیرجان گناباد ،خراسان رضوی،ایران.نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم 8(1):88 ـ 75.
یوسفی، م. (1385) فلور ایران . انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
یوسفی، م.(1388) فلور ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران
Davis, P. H. (ed.) (1965-1988) Flora of Turkey. vols. 1-10. University of Edinburgh Press, Edinburgh. Raunkier, C. (1934) life forms of plants. Oxford University Press, Oxford.
Rechinger, K. H. (1963-2010) Flora Iranica. nos: 1-178. AkademischeDrucku.Varlasanstalt, Graz.
Takhtajan, A. (1986) Floristic regions of world.University of Cali fomi a Press, Berkeley.
Townsend C. C., Guest, E. and Al-Ravi, A. (1966-1980) Flora ofIraq. vols. 1-9. Ministry of Agriculture of the Republic of Iraq, Baqdad.