ارزیابی کیفیت خدمات‌رسانی به عشایر براساس مدل سروکوال مورد مطالعه: منطقه ییلاقی دیزاب در دهستان چورزق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

مقدمه: زندگی عشایری با الهام از الگوهای طبیعت شکل گرفته که نقش مهمی نیز در تاریخ فرهنگ و اقتصاد کشورمان داشته‌اند. اما در خصوص مشکلات و سختی زندگی این جوامع، امروزه توجه به رشد و توسعه در سال‌های اخیر در کشورمان این موضوع به جامعه عشایر نیز تسری یافته است. تأمین و توسعه خدمات اولیه از جمله مهمترین فعالیت‌های انجام شده در این ارتباط بوده است. اما به نظر می‌رسد به رغم توسعه این فعالیت‌ها از سوی سازمان‌های متولی برای جامعه عشایر، این فعالیت‌ها هنوز نوپا بوده و بررسی و برنامه‌ریزی مناسب‌تری نیاز است.
هدف پژوهش: بررسی کیفیت خدمات‌رسانی به عشایر منطقه ییلاقی دیزاب در دهستان چورزق، هدف تحقیق است. 
روش‌شناسی تحقیق: تحقیق کاربردی، از نظر بررسی متغیرها توصیفی و از جنبه روش گردآوری اطلاعات، میدانی بود. به دلیل محدودیت هزینه و زمان، از نمونه‌گیری برای انتخاب نمونه‌های تحقیق استفاده و 102 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شد. روش تجزیه و تحلیل نیز براساس مدل سروکوال بود.
قلمروجغرافیایی پژوهش: منطقه ییلاقی دیزاب در دهستان چورزق(استان زنجان) قلمرو جغرافیایی تحقیق بود. این دهستان تنها نواحی است که در شهرستان طارم، گروه‌های عشایر در آن قرار دارند و به صورت فصلی در مراتع ییلاقی مناطق کوهستانی آن همراه با دام خود کوچ می‌کنند.
یافته‌ها و بحث: عشایر مورد مطالعه اهمیت، ادراک و انتظارات متفاوتی نسبت به کیفیت خدمات‌رسانی دارند. از نظر آنان درک مشکلات و شرایط افراد عشایر، تعدد انواع خدمات‌ ارائه شده و اطمینان از توزیع مناسب خدمات، مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت خدمات‌رسانی هستند. بیشترین انتظارات آنان نیز از کیفیت خدمات‌رسانی در ابعاد ملموس و همدلی بوده که بیشتر در تعداد خدمات‌ و همکاری مناسب سازمان‌های ارائه دهنده خدمات با افراد بزرگ عشایر است. در سوی دیگر رابطه معنی‌داری نیز براساس جنسیت و سن افراد عشایر با ادراک و انتظارات آنان از کیفیت خدمات‌رسانی بود.
نتایج: تأثیر سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی بر جامعه عشایری که خدمات‌رسانی نیز جز یکی از این برنامه‌ها و سیاست‌ها بوده، در صورتی آشکار خواهد شد که تمام برنامه‌ریزی‌ و اجرا با اولویت کامل نیازهای آنان و تأمین منابع کافی انجام گردد. تا مشکلات این جوامع نیز کاهش و از مهاجرت و تخریب پتانسیل‌های تولیدی آنان اجتناب گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات