دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1400 

مقاله مروری

2. تحلیلی پیرامون قلمرو کوچ نشینان ایران

صفحه 1-18

نصراله مولایی هشجین


4. تحلیل الگوی فضایی _ زمانی عملکرد غلات در ایران

صفحه 33-46

حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمدرضا رضوانی؛ فاطمه جمشیدی؛ بهمن طهماسی