درباره نشریه

مجله مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در سال 1399 تأسیس شده است. 

 مشخصات مجله:

صاحب امتیاز: انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

مدیر مسئول: دکتر نصرالله مولایی هشجین

سردبیر: دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی

مدیر داخلی: دکتر فرهاد جوان

ترتیب انتشار: دو فصلنامه

حامی نشریه: شرکت مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا

ناشر: شرکت مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا

شاپای چاپی: 

شاپای الکترونیکی:

وب سایت: http://www.jsnap.ir/

پست الکترونیک: jsnap2020@yahoo.com