اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر نصرالله مولایی هشجین

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت

molaei.faculty.iaurasht.ac.ir/fa/Thesis
nmolaeihiaurasht.ac.ir

سردبیر

دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/shmotiee/
shmotieeut.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر فرهاد جوان

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری دانشگاه خوارزمی

farhad.javan91yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن افراخته

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/193/
afrakhtehhyahoo.com

دکتر عباس بخشنده نصرت

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاددانشگاه خوارزمی

bakhshandehnosratedalat.ac.ir

دکتر وکیل حیدری ساربان

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=293
v.heidariuma.ac.ir

دکتر وحید ریاحی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/185/
riahikhu.ac.ir

دکتر کیومرث شهبازی

اقتصاد استاد دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=93&Ln=fa
k.shahbaziurmia.ac.ir

سید اسکندر صیدائی گل سفیدی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه اصفهان

geo.ui.ac.ir/s.seidiy
s.seidiygeo.ui.ac.ir

دکتر محمدامین کنعانی

علوم اجتماعی دانشیار دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/kanani/?lg=0
kananiguilan.ac.ir

دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/shmotiee/
shmotieeut.ac.ir

دکتر مسعود مهدوی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تهران

mahdavihajyahoo.com

دکتر نصرالله مولایی هشجین

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

molaei.faculty.iaurasht.ac.ir/fa/Thesis
nmolaeihiaurasht.ac.ir