سنجش نگرش کارشناسان و بهره‌برداران مرتعی در زمینه سرمایه‌های معیشت در شهرستان فریدونشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره منابع طبییعی شهرستان فریدون شهر

2 گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

3 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی مرتع، گروه مهندسی طبیعت ، دانشگاه شهرکرد.

چکیده

مقدمه: معیشت به‌عنوان محور و مرکز ثقل مدیریت پایدار مراتع به رسمیت شناخته شده است. براین اساس، توجه به معیشت، زیربنای هر طرح و برنامه‌ای برای تحقق مدیریت پایدار مراتع است. دراین راستا، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای مقابله با چالش‌ها و مشکلات مدیریت منابع طبیعی و بهبود معیشت بهره‌برداران مرتعی اقدام به تصویب و اجرای پروژه‌های حفاظت، صیانت، توسعه، احیاء و اصلاح کرده است.

هدف پژوهش: تحقیق حاضر با هدف سنجش تأثیر این پروژه‌ها بر معیشت بهره برداران صورت گرفته است. از این میان، تاثیر پروژه‌ها بر سرمایه‌های معشیت (طبیعی، انسانی، اجتماعی، مالی و فیزیکی) در شهرستان فریدون‌شهر مورد بررسی قرار گرفت.

روش شناسی تحقیق: این تحقیق از نظر روش شناسی توصیفی-تحلیلی-پیمایشی می‌باشد. در این مطالعه از روش غیراحتمالی و نمونه‌برداری هدفمند از کارشناسان باتجربه سازمان، افراد خبره و آگاهان کلیدی محلی استفاده شد. پرسش‌نامه‌ ساختارمند سرمایه-های معیشت تدوین شد. داده‌های پرسشنامه به‌صورت کمی و با مقیاس رتبه‌ای و براساس طیف لیکرت گردآوری، وارد اکسل، و سپس با نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شدند. روایی پرسش‌نامه از طریق پنل کارشناسان و پایایی پرسش‌نامه از طریق آزمون کرونباخ مورد تأیید قرار گرفتند.

قلمروجغرافیایی پژوهش: جامعه آماری کارشناسان مطلع اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان و شهرستان فریدون‌شهر و بهره‌برداران مرتعی شهرستان فریدون شهر بودند.

یافته ها و بحث: آنالیز تعقیبی کروسکال والیس نشان داد بین معیارهای سرمایه‌های معیشت برای هر دو گروه بهره‌برداران و کارشناسان اختلاف معنی‌دار وجود دارد. علاوه براین، آنالیز من‌ویتنی نشان داد بین دیدگاه‌های بهره‌برداران و کارشناسان اختلاف معنی‌داری وجود دارد. در این تحقیق، واگرایی و همگرایی دیدگاه‌های گروه‌های هدف بحث شدند.

نتیجه گیری: به‌طورکلی سرمایه طبیعی و سرمایه انسانی بالاترین بار اهمیت بین سرمایه‌های معیشت را به خود اختصاص دادند که بیانگر اهمیت ویژه این سرمایه‌ها در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های آینده برای مدیریت پایدار مراتع می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات