معرفی فلور ،شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه مرتعی داربادام در قلمرو کوچ نشینان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران.

2 استادیار گروه زیست شناسی. دانشگاه پیام نور .تهران.ایران

3 دکتری گروه تاریخ اسلام دانشگاه لرستان

4 کارشناسی ارشدگروه علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در مطالعات کاربردی برای حل مسائل اکولوژیکی در ارتباط با مدیریت و حفاظت از اکوسیستم‌ های طبیعی، شناخت و بررسی پوشش گیاهی بسیار مهم است. بررسی اکولوژیکی پوشش گیاهی جنگل‌های زاگرس که وسیع‌ترین ناحیه رویشی کشور محسوب می‌شوند، مسئله حفاظت و حمایت در آن از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه، فلور منطقه مرتعی داربادام در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت.این منطقه در طول 45 درجه و 51 دقیقه تا 46 درجه و37 دقیقه طول شرقی و عرض 33 درجه و 49 دقیقه تا 34 درجه و 28 دقیقه شمالی واقع شده است. وسعت این منطقه حدود 1000 کیلومتر مربع با ارتفاع 1335 متر از سطح دریا می باشد . براساس فرمول آمبرژه دارای اقلیم خشک سرد می باشد.داربادام منطقه ای کوهستانی با میانگین بارندگی سالانه 72/414 میلی متر است. میانگین حداکثر دما 37 درجه سانتی گراد در مرداد ماه و میانگین حداقل دما 20- درجه سانتی گراد در دی ماه است . پوشش گیاهی این منطقه به روش فلورستیک مطالعه و سپس شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی آنها تعیین شد. به طور کلی در منطقه 41 تیره، 145 جنس و 225 گونه وجود دارد.از مجموع 145 جنس، 27 جنس (62/18درصد) و 36 گونه (16درصد) متعلق به تک لپه ای ها و 118 جنس (37/81 درصد) و 189 گونه (84 درصد) متعلق به دو لپه ای هاست. بزرگترین تیره های گیاهی از نظر تعداد گونه عبارتند از:Compositaeبا 33گونه، papilionaceae با24 گونه، poaceae با18گونه،Lamiaceaeبا 15 گونه،Boraginaceaeبا13 گونه، Apiaceae با 12وLiliaceae با 12گونه.شکل های زیستی گیاهان منطقه طبق روش رانکایر شامل 44/8درصد فانروفیت، 22/10درصد کریپتوفیت، 33/41درصد همی کریپتوفیت، 66/2درصد کامفیت و 44/36درصد تروفیـت است. بررسی انتشار جغرافیایی فلور منطقه نشان داد که بیشترین پراکنش جغرافیایی به ناحیه ایرانی – تورانی با 124 گونه (11/55 درصد) و ایرانی – تورانی /مدیترانه ای با 39 گونه (33/17 درصد) مربوط است . درصد بالای عناصر ایرانی-تورانی، نشان می دهد که منطقه حفاظت شده به این فیتوکوریـون تعلق دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات