آسیب های فضای مجازی برسبک زندگی اقوام ایرانی(مطالعه موردی قوم بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه ادیان و عرفان تطبیقی و پژوهشگر پژوهشکده بختیاری شناسی دانشگاه شهرکرد، ایران، شهرکرد

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی

چکیده

مقدمه: زندگی هرفردی در گرو روشی است که بعنوان سبک زندگی خود انتخاب میکند به طوری که یا باعث رشد و کمال انسان میشود ویا اینکه نابودی وزوال اورا فراهم می آورد.
هدف پژوهش: هدف ازانجام این پژوهش بررسی آسیبهای فضای مجازی برسبک زندگی اقوام ایرانی با مطالعه موردی قوم بختیاری میباشد.
روش‌شناسی پژوهش: این جستار با استفاده از روش کتابخانه‌ای توصیفی- تحلیلی با مطالعه دیدگاه و نقطه نظرات مختلف دراین زمینه نسبت به گردآوری آن اقدام شده است. بنابراین مقالة پیش روی به اهدف توصیف وتحلیل به آسیبهای مختلف فضای مجازی برسبک زندگی اقوام میپردازد وبا الگوی سیاست پژوهی ابعاد مذکور باروش توصیفی - تحلیلی استخراج شده است
قلمرو پژوهش: پژوهش حاضر، عهده دارِ بررسی علل، ریشه ها، بسترها، مؤلفه ها و پیامدهای آن بصورت علمی و یکپارچه میباشد.
یافته‌ها و بحث: یافته ها نشان میدهد فضای مجاری تاثیرات بسیار زیادی بر سبک زندگی افراد دارد بازیگران این حوزه ضمن نشانه گرفتن افکار وعقائد کاربران ، سعی درتغییرسبک زندگی آنها دارند.
نتایج: استفاده از فضای مجازی و تکنولوژی فراگیر اینترنت، به عنوان یک پیشرفت علمی و ابزاری تسهیل ساز در زندگی انسانی، امری مطلوب و ضرورتی انکارناپذیر است. این پدیده نوظهور همچون دیگر پدیده های تکنولوژیک در کنار محاسن و خدمات فراوانی که به جامعه بشریت ارزانی داشته است، مخاطرات فرهنگی و آسیبهای نامطلوب اعتقادی به ویژه برای اقوام و ایلات به همراه دارد که با برنامه ریزی دقیق و مواجه درست میتوان از مخاطرات آن در امان ماند.

کلیدواژه‌ها