اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر نصرالله مولایی هشجین

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت

molaei.faculty.iaurasht.ac.ir/fa/Thesis
nmolaeihiaurasht.ac.ir

سردبیر

دکتر مسعود مهدوی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تهران

mahdavihajyahoo.com

جانشین سردبیر

دکترنصرالله مولائی هشجین

جغرافیای انسانی-برنامه ریزی روستایی و شهرسازی استادگروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

nmolaeihiaurasht.ac.ir
09111311751
0000-0002-5716-7077

h-index: 5  

مدیر داخلی

دکتر فرهاد جوان

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری دانشگاه خوارزمی

farhad.javan91yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس بخشنده نصرت

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاددانشگاه خوارزمی

bakhshandehnosratedalat.ac.ir

دکتر وکیل حیدری ساربان

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=293
v.heidariuma.ac.ir

دکتر وحید ریاحی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/185/
riahikhu.ac.ir

دکتر رسول صمدزاده

ژئومورفولوژی مخاطرات محیطی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

www.magiran.com/author/profile/470519/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
r-samadzadeyahoo.com

دکتر محمدامین کنعانی

علوم اجتماعی دانشیار دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/kanani/?lg=0
kananiguilan.ac.ir

دکتر عقیل مددی

جغرافیای طبیعی استاد گروه جغرافیای طبیعی

uma.ac.ir/cv.php?cv=298&slc_lang=fa&sid=1&mod=scv
a_madadiuma.ac.ir

دکتر مسعود مهدوی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تهران

mahdavihajyahoo.com

دکتر محمدحسن یزدانی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=300&slc_lang=fa&sid=1&mod=scv
yazdaniuma.ac.ir