دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-164 (بهار و تابستان) 
تحلیل الگوی فضایی _ زمانی عملکرد غلات در ایران

صفحه 33-46

حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمدرضا رضوانی؛ فاطمه جمشیدی؛ بهمن طهماسی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
بهار و تابستان