دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مروری

کارکردها و خدمات گسترش و غالبیت گیاهان چوبی در قلمرو بهره‌برداران مرتعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/jsnap.2023.389424.1051

الهام قهساره اردستانی؛ شهرام منصوری؛ حجت الله خدری غریبوند