دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مروری

کارکردها و خدمات گسترش و غالبیت گیاهان چوبی در قلمرو بهره‌برداران مرتعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/jsnap.2023.389424.1051

الهام قهساره اردستانی؛ شهرام منصوری؛ حجت الله خدری غریبوند


مقاله پژوهشی

واکاوی ویژگی های معماری انعطاف‌پذیر سکونت عشایر استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1402

10.22034/jsnap.2023.399874.1060

پدرام حصاری؛ سمیرا حافظی


تحلیل نقش توانمندی های محیطی - اکولوژیک در تحولات اقتصادی روستاهای قلمرو کوچ نشینان بخش کرگانرود شهرستان تالش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1402

10.22034/jsnap.2023.420044.1075

اکبر کلانتری؛ شهرام امیرانتخابی؛ رفعت شهماری؛ علیرضا پورشیخیان


بررسی تأثیر شاخص‌های کارآفرینی گردشگری بر توسعه پایدار روستایی در قلمروهای عشایری ایران (مطالعه موردی شهرستان اردل؛ استان چهارمحال و بختیاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1402

10.22034/jsnap.2023.422238.1076

داود جمینی؛ حمید نظری؛ سید اسکندر صیدایی؛ حمید برقی