دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل عوامل مؤثر در پایدارسازی الگوی مدیریت منابع آب در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مراغه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22034/jsnap.2024.426209.1079

حمیده دیزجی؛ محسن آقایاری هیر؛ ابوالقاسم تقی زاد فانید؛ مجید رضایی


تحلیلی بر معیارهای مکان یابی اکوکمپ گردشگری عشایری در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22034/jsnap.2024.430969.1082

علی شمس الدینی؛ داود جمینی؛ رامین آتش بهار


بررسی مولفه های مکان یابی مسکن اضطراری موقت بر پایه ی الگوی سکونت عشایر خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22034/jsnap.2024.432310.1084

پدرام حصاری؛ سمیرا حافظی