موضوعات = مطالعات برنامه ریزی کالبدی ـ فضایی قلمرو کوچ نشینان
بررسی مولفه های مکان یابی مسکن اضطراری موقت بر پایه ی الگوی سکونت عشایر خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22034/jsnap.2024.432310.1084

پدرام حصاری؛ سمیرا حافظی


تحلیلی پیرامون قلمرو کوچ نشینان ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-18

نصراله مولایی هشجین


تحلیل الگوی فضایی _ زمانی عملکرد غلات در ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 33-46

حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمدرضا رضوانی؛ فاطمه جمشیدی؛ بهمن طهماسی