موضوعات = مطالعات برنامه ریزی مدیریتی ـ نهادی قلمرو کوچ نشینان