موضوعات = مطالعات برنامه ریزی اجتماعی ـ فرهنگی قلمرو کوچ نشینان
بازتاب کوچ در فیلم های قوم نگار ایران

دوره 2، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 127-136

10.22034/jsnap.2023.167725

پیام زین العابدینی


تحلیل شرایط علی ارتقاء فرهنگ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در جامعه بهره برداران کشور

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 53-64

رضا خلیلی؛ فائزه تقی پور؛ مجتبی شاهنوشی فروشانی؛ محمد کوشافر


واکاوی ظرفیت های مغفول مانده گردشگری عشایری در ناحیه رضوانشهر

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 109-122

فرهاد جوان؛ سیروس حجت شمامی


تحلیلی پیرامون تغییرات عددی جمعیت کوچ نشینان ایران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401

نصراله مولایی هشجین


بررسی دانش بومی بر پایداری زیست محیطی عشایر کوچ‌گر ایل ممسنی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 131-147

سید امیر توفیقیان اصل