موضوعات = مطالعات برنامه ریزی محیطی ـ اکولوژیک قلمرو کوچ نشینان
کارکردها و خدمات گسترش و غالبیت گیاهان چوبی در قلمرو بهره‌برداران مرتعی

دوره 3، شماره 2، دی 1402، صفحه 1-12

10.22034/jsnap.2023.389424.1051

الهام قهساره اردستانی؛ شهرام منصوری؛ حجت الله خدری غریبوند


واکاوی و تحلیل تغییرات مشخصه‌های اجتماعی ـ اقتصادی عشایر استان خوزستان

دوره 2، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 41-52

10.22034/jsnap.2023.378865.1039

صالح کهیانی؛ معصومه کی باندری ناشلیل؛ نبی اله یارعلی؛ عطااله ابراهیمی؛ حجت اله خدری غریب وند


پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در قلمرو کوچ نشینان (مطالعه موردی: حوضه طالقان)

دوره 2، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 65-76

10.22034/jsnap.2023.380450.1040

صمد شادفر؛ اسماعیل نصیری هنده خاله؛ احسان گلمهر؛ محمد نصیری


معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه مرتعی داربادام در قلمرو کوچ نشینان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 29-38

اله یار کمری؛ فرحناز نورایی؛ فرهاد پروانه؛ آصف اروج زاده


تحولات مدیریت مرتع در ایران با تاکید بر قوانین و مقررات، و ممیزی مراتع در قلمرو بهره‌برداران مرتعی (بخش اول)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 63-74

حجت اله خدری غریب وند؛ پژمان طهماسبی؛ حسین بدری پور؛ علی اصغر نقی پور برج؛ عطالله ابراهیمی