نویسنده = صمد شادفر
پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در قلمرو کوچ نشینان (مطالعه موردی: حوضه طالقان)

دوره 2، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 65-76

10.22034/jsnap.2023.380450.1040

صمد شادفر؛ اسماعیل نصیری هنده خاله؛ احسان گلمهر؛ محمد نصیری