نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب آسیب های فضای مجازی برسبک زندگی اقوام ایرانی(مطالعه موردی: قوم بختیاری) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 49-62]
 • آینده‌نگاری شناسایی پیشران‌های کلیدی توسعه گردشگری عشایری(مطالعه موردی: جشنواره منطقه عشایری قره‌قیه آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 137-154]

ا

 • اخبار کارکرد اخبار در ارتقای تمایل به کارآفرینی هه وارنشینان(مورد مطالعه: شهرستان سروآباد) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 121-136]
 • اردبیل نقش عشایر در اقتصاد مقاومتی و امنیتی نسبت به سکونتگاه های شهری(مطالعه موردی: عشایر شاهسون) [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • استان سمنان فنون سنتی پیش نیاز دانش فنّاورانه ( دانش بومی عشایر سمنان در باب پرورش بره) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 19-31]
 • اسکان اجباری تحلیلی بر زندگی قبایل کوچ نشین در اواخر دوره قاجاریه و رضا شاه [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • اسکان‌ عشایر تحلیل الگوهای زیستی سامانه‌های عشایری با تأکید بر رویکرد معیشت پایدار (مورد مطالعه: کانون‌های عشایری شهرستان ملارد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 59-76]
 • اشتغال روستایی تحلیل توزیع تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در مناطق عشایری خراسان شمالی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 21-30]
 • اقتصاد عشایری شکاف فضایی بنیان های اقتصاد عشایری در استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 93-110]
 • اقتصاد مقاومتی نقش عشایر در اقتصاد مقاومتی و امنیتی نسبت به سکونتگاه های شهری(مطالعه موردی: عشایر شاهسون) [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • اقوام ایرانی آسیب های فضای مجازی برسبک زندگی اقوام ایرانی(مطالعه موردی: قوم بختیاری) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 49-62]
 • الگوهای زیستی تحلیل الگوهای زیستی سامانه‌های عشایری با تأکید بر رویکرد معیشت پایدار (مورد مطالعه: کانون‌های عشایری شهرستان ملارد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 59-76]
 • الگوی فضایی _ زمانی تحلیل الگوی فضایی _ زمانی عملکرد غلات در ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 33-46]
 • امکان سنجی امکان سنجی تأثیرات توسعه گردشگری در عشایر بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 99-109]
 • امنیت مرز نقش عشایر در اقتصاد مقاومتی و امنیتی نسبت به سکونتگاه های شهری(مطالعه موردی: عشایر شاهسون) [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • ایران تحلیلی پیرامون تغییرات عددی جمعیت کوچ نشینان ایران [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • ایلات و عشایر فنون سنتی پیش نیاز دانش فنّاورانه ( دانش بومی عشایر سمنان در باب پرورش بره) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 19-31]
 • ایل بختیاری نقد و بررسی فیلم مستند علف در ایل بختیاری از منظر جامعه شناسی قوم نگارانه [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 31-38]
 • ایل ممسنی بررسی دانش بومی بر پایداری زیست محیطی عشایر کوچ‌گر ایل ممسنی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 131-147]

ب

 • بازفت تغییرات جمعیتی و تحولات معیشتی بهره‌برداران مرتعی در ایران با تاکید بر قلمرو عشایری، بازفت، استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 1، 1401]

پ

 • پایداری کوچ‌نشینی بررسی دانش بومی بر پایداری زیست محیطی عشایر کوچ‌گر ایل ممسنی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 131-147]
 • پراکنش جغرافیایی بررسی فلوریستیک و جغرافیای گیاهی منطقه میاندار در شهرستان گیلانغرب [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 149-164]
 • پراکنش جغرافیایی معرفی فلور ،شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه مرتعی داربادام در قلمرو کوچ نشینان [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • پسیل گون گزی به عنوان پیش‌بینی کننده کارکردها و خدمات اکوسیستم‌های مرتعی در قلمرو زاگرس‌نشینان بختیاری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • پنتاگون معیشت تحلیل سرمایه‌های معیشت در زمینه مدیریت مراتع (مطالعه موردی: مرتع قلنگان تحت بهره برداری گله داران شهرکرد) [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تاب آوری واکاوی مولفه‌های سرمایه اجتماعی در تقویت تا‌ب‌آوری خانوار‌های عشایری در برابر خشکسالی؛ مورد مطالعه عشایر شهرستان نیشابور [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 101-114]
 • تخته قاپو کردن تحلیلی بر زندگی قبایل کوچ نشین در اواخر دوره قاجاریه و رضا شاه [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • تردد دام تاثیر یک صد سال کوچ بر روی خصوصیات خاک مراتع تحت تاثیر حرکت مداوم دام (مطالعه موردی مراتع سر فاریاب استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • تسهیلات تحلیل توزیع تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در مناطق عشایری خراسان شمالی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 21-30]
 • تعاونی راهکارهای توانمندسازی محیطی در نیل به توسعه شهری(با تاکید بر توانمندسازی تعاونی طیور) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-57]
 • تغییرات عددی جمعیت تحلیلی پیرامون تغییرات عددی جمعیت کوچ نشینان ایران [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • توانمندسازی محیطی راهکارهای توانمندسازی محیطی در نیل به توسعه شهری(با تاکید بر توانمندسازی تعاونی طیور) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-57]
 • توسعه روستایی تحلیلی بر عملکرد دهیاران در روند مدیریت روستایی (مورد مطالعه: دهستان خرارود شهرستان خدابنده) [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • توسعه شهری راهکارهای توانمندسازی محیطی در نیل به توسعه شهری(با تاکید بر توانمندسازی تعاونی طیور) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-57]
 • توسعه فضایی بررسی توسعه فضایی میراث روستایی مقاصد گردشگری در قلمرو کوچ‌نشینان (مورد مطالعه: شهرستان خرم‌آباد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 77-97]
 • توسعه گردشگری امکان سنجی تأثیرات توسعه گردشگری در عشایر بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 99-109]
 • توسعه یافتگی تحلیل سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی با منشاء عشایر کوچنده(مطالعه موردی: شهرستان گرمی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 11-20]

ج

 • جغرافیای روستایی تحلیل پژوهش‌‌های علمی در حوزه جغرافیای کوچ‌نشینی: مطالعه علم‌‌سنجی [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • جمعیت عشایر ارزیابی کیفیت خدمات‌رسانی به عشایر براساس مدل سروکوال مورد مطالعه: منطقه ییلاقی دیزاب در دهستان چورزق [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 115-130]
 • جمعیت کوچ نشینان تحلیلی پیرامون تغییرات عددی جمعیت کوچ نشینان ایران [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • جو تحلیل الگوی فضایی _ زمانی عملکرد غلات در ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 33-46]
 • جوامع بختیاری تحلیل وابستگی معیشتی جوامع محلی بختیاری نشین به منابع جنگلی زاگرس مرکزی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 39-48]

چ

 • چهارمحال و بختیاری تغییرات جمعیتی و تحولات معیشتی بهره‌برداران مرتعی در ایران با تاکید بر قلمرو عشایری، بازفت، استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 1، 1401]

خ

 • خراسان شمالی تحلیل توزیع تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در مناطق عشایری خراسان شمالی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 21-30]
 • خرم‌آباد بررسی توسعه فضایی میراث روستایی مقاصد گردشگری در قلمرو کوچ‌نشینان (مورد مطالعه: شهرستان خرم‌آباد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 77-97]
 • خشکسالی واکاوی مولفه‌های سرمایه اجتماعی در تقویت تا‌ب‌آوری خانوار‌های عشایری در برابر خشکسالی؛ مورد مطالعه عشایر شهرستان نیشابور [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 101-114]
 • خواص فیزیکوشیمیایی خاک تاثیر یک صد سال کوچ بر روی خصوصیات خاک مراتع تحت تاثیر حرکت مداوم دام (مطالعه موردی مراتع سر فاریاب استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 2، شماره 1، 1401]

د

 • داربادام معرفی فلور ،شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه مرتعی داربادام در قلمرو کوچ نشینان [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • دامداری شکاف فضایی بنیان های اقتصاد عشایری در استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 93-110]
 • دامدا ری سنتی فنون سنتی پیش نیاز دانش فنّاورانه ( دانش بومی عشایر سمنان در باب پرورش بره) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 19-31]
 • دانش بومی بررسی دانش بومی بر پایداری زیست محیطی عشایر کوچ‌گر ایل ممسنی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 131-147]
 • دهستان خرارود تحلیلی بر عملکرد دهیاران در روند مدیریت روستایی (مورد مطالعه: دهستان خرارود شهرستان خدابنده) [دوره 2، شماره 1، 1401]

ر

 • رسانه تحلیل شرایط علی ارتقاء فرهنگ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در جامعه بهره برداران کشور [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • رضا شاه تحلیلی بر زندگی قبایل کوچ نشین در اواخر دوره قاجاریه و رضا شاه [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • رمه گردان تاثیر یک صد سال کوچ بر روی خصوصیات خاک مراتع تحت تاثیر حرکت مداوم دام (مطالعه موردی مراتع سر فاریاب استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 2، شماره 1، 1401]

ز

 • زاگرس گون گزی به عنوان پیش‌بینی کننده کارکردها و خدمات اکوسیستم‌های مرتعی در قلمرو زاگرس‌نشینان بختیاری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • زاگرس مرکزی تحلیل وابستگی معیشتی جوامع محلی بختیاری نشین به منابع جنگلی زاگرس مرکزی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 39-48]
 • زیست پذیری تحلیل عوامل مؤثر بر زیست پذیری روستایی در قلمرو کوچ‌نشینان(مورد مطالعه: استان لرستان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 111-120]

س

 • ساک و هریستون نقد و بررسی فیلم مستند علف در ایل بختیاری از منظر جامعه شناسی قوم نگارانه [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 31-38]
 • سامانه کارا تحلیل توزیع تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در مناطق عشایری خراسان شمالی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 21-30]
 • سامانه‌های عشایری تحلیل الگوهای زیستی سامانه‌های عشایری با تأکید بر رویکرد معیشت پایدار (مورد مطالعه: کانون‌های عشایری شهرستان ملارد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 59-76]
 • سبک زندگی آسیب های فضای مجازی برسبک زندگی اقوام ایرانی(مطالعه موردی: قوم بختیاری) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 49-62]
 • سرفاریاب تاثیر یک صد سال کوچ بر روی خصوصیات خاک مراتع تحت تاثیر حرکت مداوم دام (مطالعه موردی مراتع سر فاریاب استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • سرمایه اجتماعی واکاوی مولفه‌های سرمایه اجتماعی در تقویت تا‌ب‌آوری خانوار‌های عشایری در برابر خشکسالی؛ مورد مطالعه عشایر شهرستان نیشابور [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 101-114]
 • سرمایه‌های معیشت تحلیل سرمایه‌های معیشت در زمینه مدیریت مراتع (مطالعه موردی: مرتع قلنگان تحت بهره برداری گله داران شهرکرد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرمایه‌های معیشت سنجش نگرش کارشناسان و بهره‌برداران مرتعی در زمینه سرمایه‌های معیشت در شهرستان فریدونشهر [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • سروآباد کارکرد اخبار در ارتقای تمایل به کارآفرینی هه وارنشینان(مورد مطالعه: شهرستان سروآباد) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 121-136]
 • سکونتگاه های روستایی تحلیل سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی با منشاء عشایر کوچنده(مطالعه موردی: شهرستان گرمی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 11-20]
 • سکونتگاه های روستایی تحلیل عوامل مؤثر بر زیست پذیری روستایی در قلمرو کوچ‌نشینان(مورد مطالعه: استان لرستان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 111-120]
 • سوارکاری بانوان شناسایی پیشران‌های کلیدی توسعه گردشگری عشایری(مطالعه موردی: جشنواره منطقه عشایری قره‌قیه آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 137-154]
 • سیاست‌گذاری تغییرات جمعیتی و تحولات معیشتی بهره‌برداران مرتعی در ایران با تاکید بر قلمرو عشایری، بازفت، استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • سیاست‌گذاری تحولات مدیریت مرتع در ایران با تاکید بر قوانین و مقررات، و ممیزی مراتع در قلمرو بهره‌برداران مرتعی (بخش اول) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 63-74]

ش

 • شاهسون نقش عشایر در اقتصاد مقاومتی و امنیتی نسبت به سکونتگاه های شهری(مطالعه موردی: عشایر شاهسون) [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • شکل زیستی بررسی فلوریستیک و جغرافیای گیاهی منطقه میاندار در شهرستان گیلانغرب [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 149-164]
 • شکل زیستی معرفی فلور ،شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه مرتعی داربادام در قلمرو کوچ نشینان [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • شهرستان باروق بررسی راهبردهای کاهش فقر در روستاهای مناطق عشایری (مطالعه موردی: شهرستان باروق) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 75-92]
 • شهرستان گرمی تحلیل سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی با منشاء عشایر کوچنده(مطالعه موردی: شهرستان گرمی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 11-20]
 • شهرستان ملارد تحلیل الگوهای زیستی سامانه‌های عشایری با تأکید بر رویکرد معیشت پایدار (مورد مطالعه: کانون‌های عشایری شهرستان ملارد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 59-76]
 • شهرستان نیشابور واکاوی مولفه‌های سرمایه اجتماعی در تقویت تا‌ب‌آوری خانوار‌های عشایری در برابر خشکسالی؛ مورد مطالعه عشایر شهرستان نیشابور [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 101-114]
 • شهرکرد تحلیل سرمایه‌های معیشت در زمینه مدیریت مراتع (مطالعه موردی: مرتع قلنگان تحت بهره برداری گله داران شهرکرد) [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طرح اسکان عشایر تحلیلی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی عشایر اسکان‌یافته و پیامدهای اجرای طرح برنامه ریزی شده اسکان (مطالعه موردی: کانون اسکان گودگپ در شهرستان شیراز) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-65]
 • طرح‌های حفاظت و صیانت سنجش نگرش کارشناسان و بهره‌برداران مرتعی در زمینه سرمایه‌های معیشت در شهرستان فریدونشهر [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • طیور راهکارهای توانمندسازی محیطی در نیل به توسعه شهری(با تاکید بر توانمندسازی تعاونی طیور) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-57]

ع

 • عشایر بررسی دانش بومی بر پایداری زیست محیطی عشایر کوچ‌گر ایل ممسنی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 131-147]
 • عشایر واکاوی مولفه‌های سرمایه اجتماعی در تقویت تا‌ب‌آوری خانوار‌های عشایری در برابر خشکسالی؛ مورد مطالعه عشایر شهرستان نیشابور [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 101-114]
 • عشایر تحلیل توزیع تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در مناطق عشایری خراسان شمالی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 21-30]
 • عشایر تحلیلی بر زندگی قبایل کوچ نشین در اواخر دوره قاجاریه و رضا شاه [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • عشایر تحلیل پژوهش‌‌های علمی در حوزه جغرافیای کوچ‌نشینی: مطالعه علم‌‌سنجی [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • عشایر نقش عشایر در اقتصاد مقاومتی و امنیتی نسبت به سکونتگاه های شهری(مطالعه موردی: عشایر شاهسون) [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • عشایر بختیاری امکان سنجی تأثیرات توسعه گردشگری در عشایر بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 99-109]
 • عشایر کوچنده تحلیل سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی با منشاء عشایر کوچنده(مطالعه موردی: شهرستان گرمی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 11-20]
 • علم‌سنجی تحلیل پژوهش‌‌های علمی در حوزه جغرافیای کوچ‌نشینی: مطالعه علم‌‌سنجی [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • عملکرد تحلیل الگوی فضایی _ زمانی عملکرد غلات در ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 33-46]
 • عملکرد دهیاران تحلیلی بر عملکرد دهیاران در روند مدیریت روستایی (مورد مطالعه: دهستان خرارود شهرستان خدابنده) [دوره 2، شماره 1، 1401]

غ

 • غلات تحلیل الگوی فضایی _ زمانی عملکرد غلات در ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 33-46]

ف

 • فرهنگ تحلیل شرایط علی ارتقاء فرهنگ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در جامعه بهره برداران کشور [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • فریدون‌شهر سنجش نگرش کارشناسان و بهره‌برداران مرتعی در زمینه سرمایه‌های معیشت در شهرستان فریدونشهر [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • فضای مجازی آسیب های فضای مجازی برسبک زندگی اقوام ایرانی(مطالعه موردی: قوم بختیاری) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 49-62]
 • فقر روستایی بررسی راهبردهای کاهش فقر در روستاهای مناطق عشایری (مطالعه موردی: شهرستان باروق) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 75-92]
 • فلور بررسی فلوریستیک و جغرافیای گیاهی منطقه میاندار در شهرستان گیلانغرب [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 149-164]
 • فلور معرفی فلور ،شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه مرتعی داربادام در قلمرو کوچ نشینان [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • فناوری های نوین فنون سنتی پیش نیاز دانش فنّاورانه ( دانش بومی عشایر سمنان در باب پرورش بره) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 19-31]
 • فنون سنتی پرورش بره فنون سنتی پیش نیاز دانش فنّاورانه ( دانش بومی عشایر سمنان در باب پرورش بره) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 19-31]
 • فیلم علف نقد و بررسی فیلم مستند علف در ایل بختیاری از منظر جامعه شناسی قوم نگارانه [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 31-38]

ق

 • قلمرو ایلی تحلیلی پیرامون تغییرات عددی جمعیت کوچ نشینان ایران [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • قوانین تحولات مدیریت مرتع در ایران با تاکید بر قوانین و مقررات، و ممیزی مراتع در قلمرو بهره‌برداران مرتعی (بخش اول) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 63-74]
 • قوم بختیاری آسیب های فضای مجازی برسبک زندگی اقوام ایرانی(مطالعه موردی: قوم بختیاری) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 49-62]
 • قوم نگاری نقد و بررسی فیلم مستند علف در ایل بختیاری از منظر جامعه شناسی قوم نگارانه [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 31-38]

ک

 • کارآفرینی کارکرد اخبار در ارتقای تمایل به کارآفرینی هه وارنشینان(مورد مطالعه: شهرستان سروآباد) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 121-136]
 • کانون اسکان گودگپ تحلیلی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی عشایر اسکان‌یافته و پیامدهای اجرای طرح برنامه ریزی شده اسکان (مطالعه موردی: کانون اسکان گودگپ در شهرستان شیراز) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-65]
 • کلیبر شناسایی پیشران‌های کلیدی توسعه گردشگری عشایری(مطالعه موردی: جشنواره منطقه عشایری قره‌قیه آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 137-154]
 • کوپر نقد و بررسی فیلم مستند علف در ایل بختیاری از منظر جامعه شناسی قوم نگارانه [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 31-38]
 • کوچ نشینان بررسی توسعه فضایی میراث روستایی مقاصد گردشگری در قلمرو کوچ‌نشینان (مورد مطالعه: شهرستان خرم‌آباد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 77-97]
 • کوچ نشینان تحلیل عوامل مؤثر بر زیست پذیری روستایی در قلمرو کوچ‌نشینان(مورد مطالعه: استان لرستان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 111-120]
 • کوچ‌نشینی تحلیلی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی عشایر اسکان‌یافته و پیامدهای اجرای طرح برنامه ریزی شده اسکان (مطالعه موردی: کانون اسکان گودگپ در شهرستان شیراز) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-65]
 • کوچ‌نشینی تحلیل پژوهش‌‌های علمی در حوزه جغرافیای کوچ‌نشینی: مطالعه علم‌‌سنجی [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • کوچ نشینی تحلیلی بر زندگی قبایل کوچ نشین در اواخر دوره قاجاریه و رضا شاه [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • کیفیت خدمات ارزیابی کیفیت خدمات‌رسانی به عشایر براساس مدل سروکوال مورد مطالعه: منطقه ییلاقی دیزاب در دهستان چورزق [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 115-130]

گ

 • گردشگری روستایی بررسی توسعه فضایی میراث روستایی مقاصد گردشگری در قلمرو کوچ‌نشینان (مورد مطالعه: شهرستان خرم‌آباد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 77-97]
 • گردشگری عشایر شناسایی پیشران‌های کلیدی توسعه گردشگری عشایری(مطالعه موردی: جشنواره منطقه عشایری قره‌قیه آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 137-154]
 • گزانگبین گون گزی به عنوان پیش‌بینی کننده کارکردها و خدمات اکوسیستم‌های مرتعی در قلمرو زاگرس‌نشینان بختیاری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • گندم تحلیل الگوی فضایی _ زمانی عملکرد غلات در ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 33-46]
 • گون گون گزی به عنوان پیش‌بینی کننده کارکردها و خدمات اکوسیستم‌های مرتعی در قلمرو زاگرس‌نشینان بختیاری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]

ل

 • لرستان تحلیل عوامل مؤثر بر زیست پذیری روستایی در قلمرو کوچ‌نشینان(مورد مطالعه: استان لرستان) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 111-120]

م

 • محیط زیست تحلیل شرایط علی ارتقاء فرهنگ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در جامعه بهره برداران کشور [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • مدل سروکوال ارزیابی کیفیت خدمات‌رسانی به عشایر براساس مدل سروکوال مورد مطالعه: منطقه ییلاقی دیزاب در دهستان چورزق [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 115-130]
 • مدیریت پایدار مرتع تحولات مدیریت مرتع در ایران با تاکید بر قوانین و مقررات، و ممیزی مراتع در قلمرو بهره‌برداران مرتعی (بخش اول) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 63-74]
 • مدیریت چرا بررسی دانش بومی بر پایداری زیست محیطی عشایر کوچ‌گر ایل ممسنی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 131-147]
 • مدیریت روستا تحلیلی بر عملکرد دهیاران در روند مدیریت روستایی (مورد مطالعه: دهستان خرارود شهرستان خدابنده) [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • مدیریت سنتی تحولات مدیریت مرتع در ایران با تاکید بر قوانین و مقررات، و ممیزی مراتع در قلمرو بهره‌برداران مرتعی (بخش اول) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 63-74]
 • مرتع تغییرات جمعیتی و تحولات معیشتی بهره‌برداران مرتعی در ایران با تاکید بر قلمرو عشایری، بازفت، استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • مرتع شکاف فضایی بنیان های اقتصاد عشایری در استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 93-110]
 • مرتع سنجش نگرش کارشناسان و بهره‌برداران مرتعی در زمینه سرمایه‌های معیشت در شهرستان فریدونشهر [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • مرتع قلنگان تحلیل سرمایه‌های معیشت در زمینه مدیریت مراتع (مطالعه موردی: مرتع قلنگان تحت بهره برداری گله داران شهرکرد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • معیشت پایدار تحلیل الگوهای زیستی سامانه‌های عشایری با تأکید بر رویکرد معیشت پایدار (مورد مطالعه: کانون‌های عشایری شهرستان ملارد) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 59-76]
 • معیشت پایدار تغییرات جمعیتی و تحولات معیشتی بهره‌برداران مرتعی در ایران با تاکید بر قلمرو عشایری، بازفت، استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • معیشت پایدار سنجش نگرش کارشناسان و بهره‌برداران مرتعی در زمینه سرمایه‌های معیشت در شهرستان فریدونشهر [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • معیشت‌های پایدار تحلیل سرمایه‌های معیشت در زمینه مدیریت مراتع (مطالعه موردی: مرتع قلنگان تحت بهره برداری گله داران شهرکرد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • منابع جنگلی تحلیل وابستگی معیشتی جوامع محلی بختیاری نشین به منابع جنگلی زاگرس مرکزی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 39-48]
 • منابع طبیعی تحلیل شرایط علی ارتقاء فرهنگ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در جامعه بهره برداران کشور [دوره 2، شماره 1، 1401]
 • مناطق عشایری بررسی راهبردهای کاهش فقر در روستاهای مناطق عشایری (مطالعه موردی: شهرستان باروق) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 75-92]
 • منطقه عشایری شناسایی پیشران‌های کلیدی توسعه گردشگری عشایری(مطالعه موردی: جشنواره منطقه عشایری قره‌قیه آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 137-154]
 • منطقه میاندار بررسی فلوریستیک و جغرافیای گیاهی منطقه میاندار در شهرستان گیلانغرب [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 149-164]
 • منطقه ییلاقی دیزاب ارزیابی کیفیت خدمات‌رسانی به عشایر براساس مدل سروکوال مورد مطالعه: منطقه ییلاقی دیزاب در دهستان چورزق [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 115-130]

ن

 • نابرابری شکاف فضایی بنیان های اقتصاد عشایری در استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 93-110]
 • نیروی کار شکاف فضایی بنیان های اقتصاد عشایری در استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 93-110]
 • نیمه کوچ نشینی کارکرد اخبار در ارتقای تمایل به کارآفرینی هه وارنشینان(مورد مطالعه: شهرستان سروآباد) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 121-136]

و

 • وابستگی معیشتی تحلیل وابستگی معیشتی جوامع محلی بختیاری نشین به منابع جنگلی زاگرس مرکزی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 39-48]
 • وضعیت اجتماعی عشایر تحلیلی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی عشایر اسکان‌یافته و پیامدهای اجرای طرح برنامه ریزی شده اسکان (مطالعه موردی: کانون اسکان گودگپ در شهرستان شیراز) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-65]
 • وضعیت اقتصادی عشایر تحلیلی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی عشایر اسکان‌یافته و پیامدهای اجرای طرح برنامه ریزی شده اسکان (مطالعه موردی: کانون اسکان گودگپ در شهرستان شیراز) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-65]
 • ویروس کرونا"؛ معیشت روستاییان"؛ قلمرو عشایری"؛ اثرات شیوع ویروس کرونا در معیشت پایدار روستاییان مطالعه موردی؛ قلمرو عشایری در استان آذربایجان شرقی [دوره 2، شماره 1، 1401]

ه

 • هه وارنشینی کارکرد اخبار در ارتقای تمایل به کارآفرینی هه وارنشینان(مورد مطالعه: شهرستان سروآباد) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 121-136]