دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، شهریور 1401 (بهار و تابستان ) 

مقاله مروری

تغییرات جمعیتی و تحولات معیشتی بهره‌برداران مرتعی در ایران با تاکید بر قلمرو عشایری، بازفت، استان چهارمحال و بختیاری

حجت اله خدری غریب وند؛ پژمان طهماسبی؛ الهام قهساره اردستانی؛ حسین بدری پور؛ اسماعیل اسدی


شماره‌های پیشین نشریه