دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1400 

مقاله مروری

7. تحولات مدیریت مرتع در ایران با تاکید بر قوانین و مقررات، و ممیزی مراتع در قلمرو بهره برداران مرتعی

حجت اله خدری غریب وند؛ پژمان طهماسبی؛ حسین بدری پور؛ علی اصغر نقی پور برج؛ عطالله ابراهیمی


مقاله پژوهشی

8. تحلیل عوامل موثر بر زیست پذیری روستایی در قلمرو کوچ نشینان(مورد مطالعه: استان لرستان)

مریم بیرانوندزاده؛ نوبخت سبحانی؛ هدایت اله درویشی