موضوعات = مطالعات برنامه ریزی تاریخی ـ سیاسی قلمرو کوچ نشینان