موضوعات = مطالعات برنامه ریزی اجتماعی ـ فرهنگی قلمرو کوچ نشینان
تحلیلی پیرامون تغییرات عددی جمعیت کوچ نشینان ایران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401

نصراله مولایی هشجین


بررسی دانش بومی بر پایداری زیست محیطی عشایر کوچ‌گر ایل ممسنی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 131-147

سید امیر توفیقیان اصل