نویسنده = ������������ ������������ ������������
ارزیابی عملکرد توسعه کالبدی شهر بر تحولات روستاهای پیرامون در قلمرو کوچندگان تالش با تاکید بر میانجی موقعیت‌ قرارگیری(مورد مطالعه: رضوانشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1401

10.22034/jsnap.2023.168176

میثم تحویلداری؛ نصراله مولایی هشجین؛ تیمور آمار


تعیین و تبیین راهبردهای توسعه روستایی در قلمرو کوچندگان(مورد مطالعه: شهرستان خلخال)

دوره 2، شماره 2، بهمن 1401

10.22034/jsnap.2023.168175

منوچهر آقایی هشجین؛ نصراله مولایی هشجین؛ عیسی پوررمضان


تحلیلی پیرامون تغییرات عددی جمعیت کوچ نشینان ایران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401

نصراله مولایی هشجین


تحلیلی پیرامون قلمرو کوچ نشینان ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-18

نصراله مولایی هشجین