نویسنده = �������������������������� ��������
تحلیل عوامل مؤثر بر زیست پذیری روستایی در قلمرو کوچ‌نشینان(مورد مطالعه: استان لرستان)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 111-120

مریم بیرانوندزاده؛ نوبخت سبحانی؛ هدایت اله درویشی