نویسنده = �������� �������� ��������
آسیب های فضای مجازی برسبک زندگی اقوام ایرانی(مطالعه موردی: قوم بختیاری)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 49-62

ولی الله نصیری؛ حسین غیبی پور