نویسنده = اله یار کمری
معرفی فلور ،شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه مرتعی داربادام در قلمرو کوچ نشینان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1401

اله یار کمری؛ فرحناز نورایی؛ فرهاد پروانه؛ آصف اروج زاده